Председател на Общинския съвет

Чл.-кор. проф. дтн Христо Иванов Белоев
Чл.-кор. проф. дтн Христо Иванов Белоев

Чл.-кор. проф. дтн Христо Иванов Белоев Адрес: Община Русе, пл. Свобода 6, стая 304
Тел: 082 / 888 240 
e-mail: hbeloev@uni-ruse.bg

Автобиографична справка

15.08.1958г.– роден в гр. Павликени, женен, с две деца; 
1977г.     – завършва „Техникум по механизация на селското стопанство  в гр. Павликени, специалност „Селскостопанска техника ;
1984г.    – завършва  Русенски  университет  „Ангел  Кънчев ,  специалност  ССТ ;
1990г.    – приет за асистент в катедра „Земеделска техника  към  Русенски университет „Ангел Кънчев – Русе; 1997
г. – защитава докторска дисертация; 
2002г.– избран за доцент; 
2000 г.– избран за зам.-ръководител катедра „Земеделска техника ;
2003 г.  – избран за декан на Аграрно-индустриалния факултет; 
2007 г.  – избран за ректор на Русенския университет; 
2008 г.  – защитава дисертация за научна степен  доктор на техническите науки ; 
2009г.– избран за професор; 
2010г.– избран за вицепрезидент на Конференцията на ректорите на университетите от дунавските страни /DANUBE RECTORS’ CONFERENCE/; 
2011  г.  – избран за президент на Конференцията на ректорите на университетите от дунавските страни /DANUBE RECTORS’ CONFERENCE/; 
2014 г.  – избран за член кореспондент на Българска академия на науките.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ, СЪВЕТИ, СЪЮЗИ:

 • Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – мандат 2007 – 2011 и е избран за втори мандат 2011 – 2015 г. Като Ректор е и Председател на Академичния съвет;
 • Председател на Съюза на учените – Русе /от април 2012 г./;
 • Президент на DONAUE RECTORS CONFERENCE за 2011 година и Вицепрезидент за 2010 и 2012 година;
 • Зам. – председател на Съвета на Ректорите в Р. България /от март 2012г./;
 • Член  на  Управителния  съвет  на  Вишеградската  асоциация  на  университетите  и съучредител на асоциацията /от ноември 2011 г./;
 • Член на Управителния съвет на Селскостопанска академия /от 2008 г./;
 • Член   на   Международната   организация   по   почвообработка   /ISTRO/   и   Зам.   – председател за България;
 • Член на Европейската организация за защита на почвата – ESSC /от 2008 г./;
 • Член  на  Научно-консултативния  съвет към  Министъра  на земеделието  и храните

/от 2008 г./;

 • Член на  редакционните   колегии   на шест списания   от тях  три  чужди /Словакия, Румъния/ и на един специализиран вестник;
 • Член на СНС по Земеделска и горска техника към ВАК;
 • Член на Комисията по Машинни науки към ВАК;
 • Член на Управителните съвети на Индустриален клъстър „Селскостопанска техника“ и на Асоциация „Устойчиво земеделие“/ от 2008;
 • Председател на Управителния съвет на Българо-румънски интеруниверситет Европа център /БРИЕ/ – от 2007 г.;
 • Общински  съветник  в  Община  Русе  –  мандат  2007-2011  и  мандат  2011-2015, Председател на комисията по образование;
 • Почетен     член       на     Академичната    общност    по     компютърни      системи      и информационни технологии /АОКСИТ/.

НАУЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА

Научните интереси са в областта на: проектиране на земеделска техника; комбинирани работни органи и комбинирани машини; изследване и изпитване на земеделска техника; ерозия и противоерозионни технологии; устойчиво земеделие, транспорт, енергийна ефективност и екология; висше образование.

 • Над 250 научни публикации,  6 монографии, 20 патенти и полезни модели,  10 учебници и учебни помагала.
 • Цитирани и реферирани научни трудове и публикации над 370.
 • Разработени 27 учебни планове и програми.
 • Над 300 публикации в научно-популярни списания, вестници и електронни медии.
 • Ръководител   на   24  докторанти и на 10 постдокторанти.
 • Ръководител на над 200 дипломанти.

В последните 5 години рецензирани над 90 дисертации, научни разработки, трудове за хабилитиране, бакалавърски и магистърски дипломни работи и др. в областта на механизацията на селското стопанство, биологичното и почвозащитно земеделие и транспорта. 
Научен редактор на над 100 сборници с научни публикации и на редица издания. 
Ръководство  и участие  в над 40 проекти с международно  и общонационално значение, вкл. и съвместни изследвания с колективи и учени от други държави.

ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ:

 • DOCTOR HONORIS CAUSA на Словашкия аграрен университет в гр. Нитра, Словакия;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA на поволжския държавен университет в гр. Толиати, Русия;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA на държавен университет в гр. Бакъу, Румъния;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA на Менделовия университет в гр. Бърно, Чехия;
 • Носител на НАГРАДА ЗА НАУКА «ПИТАГОР», 2013 година;
 • Носител на НАГРАДА РУСЕ за цялостен принос в образованието и науката, 2009;
 • Плакет на папа БЕНЕДИКТ XVI, 2008;
 • Носител на приза – Човек на 21 век на Сдружение България, 2010;
 • Носител на Златен медал на международното селскостопанско изложение АГРА 2009 за научна дейност и разработки, 2009;
 • Носител на Златна значка на Община Русе, 2008;
 • Почетен  гражданин  на  гр.  Разград  /2013г./  за  приноса  за  развитието  на  висшето образование в града;
 • Почетен гражданин на гр. Русе /2014г./ за цялостен принос за развитието на висшето образование и за развитието на стопанския, културния и социалния живот в общината;
 • Почетен гражданин на гр. Павликени /2014г./ за приноса за развитието на града;
 • Почетен член на Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии /АОКСИТ/, 2009;
 • Носител на почетния знак на община Монтана, 2011;
 • Носител на Златна значка на Русенския университет, 2008;
 • отличен  с  редица  плакети  и  почетни  знаци  на  български  и  чужди  университети, институции и фирми;
 • Носител на много отличия за принос в развитието на науката, образованието и за обществени дейности / над 50 грамоти и отличия/.
 • Включен е в енциклопедични издания:
  • Златен фонд на Българската наука, издателство Архимед 2000, София, 2011;
  • 150 дейци на Българската наука,  издателство Веритас,  В. Търново, 2011;
  • Бележити българи на съвременна България, издателство Висша книжовна школа Сириус 4, В. Търново, 2012.