Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Председател на Общинския съвет

акад. Христо Белоев
Адрес: Община Русе, пл. Свобода 6, стая 304
Тел:  +35982506804

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

на

академик ХРИСТО ИВАНОВ БЕЛОЕВ, DHC mult.

hbeloev@uni-ruse.bg

082 / 888 240

15.08.1958 г. – роден в гр. Павликени, женен, с две деца;

1977г.   – завършва „Техникум по механизация на селското стопанство“ в гр.

       Павликени, специалност „Селскостопанска техника“, с пълно отличие и

       първенец на випуска;

1984 г.  – завършва  Русенски  университет  „Ангел  Кънчев“,  специалност „Селскостопанска техника“, първенец на випуска;

1990 г.  – приет за асистент в катедра „Земеделска техника“ към Русенски   университет „Ангел Кънчев“- Русе;

1997 г.  – защитава докторска дисертация;

2002 г.  – избран за доцент;

2000 г.  – избран за зам.-ръководител катедра „Земеделска техника“;

2003 г.  – избран за декан на Аграрно-индустриалния факултет;

2007 г.  – избран за ректор на Русенския университет;

2008 г.  – защитава дисертация за научна степен „доктор на техническите науки“;

2009 г.  – избран за професор;

2010 г.  – избран за вицепрезидент на Конференцията на ректорите на университетите от дунавските страни /Danube Rectors’ Conference/;

2011 г.  – избран за президент на Конференцията на ректорите на университетите от дунавските страни / Danube Rectors’ Conference/;

2014 г.  – избран за член кореспондент на Българска академия на науките;

2015 г.  – избран за председател на Общински съвет – Русе;

2016 г.   – избран за председател на Общото събрание на Русенския     университет;

2018 г.  – избран за ректор на Русенския университет;

2021 г.   – избран за академик на Българска академия на науките;

2022 г.  – избран за Председател на Обществен съвет за развитие на висшето образование.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ, СЪВЕТИ, СЪЮЗИ:

 

 • Председател на Общинския съвет на гр. Русе и общински съветник – мандат 2015-2019 г., 2023-2027 г.;
 •   Общински съветник в Община Русе – мандат 2007-2011, мандат 2011-2015, мандат 2019-2023, Председател на комисията по образование и иновации;
 • Избран за Народен представител в 42 -то Народно събрание;
 • Председател на Общото събрание на Русенския университет „Ангел Кънчев“– мандат 2016-2018 г.
 • Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – мандат 2007 – 2011 г.; мандат 2011 – 2015 г.; мандат 2018 – 2019 г. и мандат 2019 – 2023 г. и Председател на Академичния съвет на Русенския университет;
 • Председател на Съюза на учените – Русе /от април 2012 г. и  в момента/;
 • Президент на DONAUE RECTORS CONFERENCE за 2011 година и Вицепрезидент за 2010 и 2012 година;
 • Зам. –председател на Съвета на Ректорите в Р. България /2012 – 2014 г., 2014 – 2016 г.  и  2020 – 2022 г., 2022 – 2024 г./;
 • Международен член – академик на Националната академия за аграрни науки, Украйна, от октомври 2020 г.;
 • Почетен член на Селскостопанската академия на науките на Словакия, от 2014 г.;
 • Почетен член на Международна асоциация „Аграрен университетски комплекс“, Волгоград, Русия, 2012 г.;
 • Член на Управителния съвет на Вишеградската асоциация на университетите и съучредител на асоциацията /от ноември 2011 г. и в момента/;
 • Член на Управителния съвет на Селскостопанска академия /от 2008 г. и в момента/;
 •   Член на Международната организация по почвообработка / ISTRO / и Зам.– председател за България /от 2008 г. и в момента/;
 • Член на Европейската организация за защита на почвата – ESSC /от 2008 г. и в момента/;
 • Член  на  Научно-консултативния  съвет  към  Министъра  на  земеделието  и храните / от 2008 г. и в момента/;
 • Участие в редакционните колегии на 16 списания от тях 10 чужди/Словакия, Чехия, Румъния, Русия, Украйна, Турция, Казахстан/ и на един специализиран вестник;Главен редактор на три списания и зам. -главен редактор на две списания и на един специализиран вестник;  Член на СНС по Земеделска и горска техника към ВАК;  Член на Комисията по Машинни науки към ВАК;  Член на Управителните съвети на Индустриален клъстър „Селскостопанска техника“ и на Асоциация „Устойчиво земеделие“/ от 2008 и в момента/;Председател на Управителния съвет на Регионален иновационен център-Русе“/ от 2020 г. и в момента/;Председател на Управителния съвет на Дунавски дигитален иновационен хъб“/ от януари 2021 г. и в момента/;Член на Управителния съвет на Дигитален иновационен хъб Северозапад/ от март 2021 г. и в момента/;  Председател на Управителния съвет на Българо-румънски интеруниверситет Европа център /БРИЕ/ – от 2007 г.  и в момента;  Председател на Обществен съвет за развитие на висшето образование – от 05.2022 г.
 •   Почетен      член    на    Академичната    общност    по    компютърни    системи и информационни технологии /АОКСИТ/ и др.

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ: 

 • Редколегията на сп. „Стратегии на образователната и научната политика“ /Strategies for Policy in Science and Education, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, от 2020 г., главен редактор;
 • Редколегията на сп. “Agricultural, forest and transport machinery and technologies” Bulgaria, от 2014 г., главен редактор;
 • Редколегията на сп. сп. Механизация на земеделието /зам. -главен редактор/;Редколегията на сп. „Селскостопанска техника“;Редколегията на сп. „Bulgarian Journal of Agricultural Science“, Bulgaria;Редколегията на сп. „Acta Technologica Agriculturae“, Nitra, Slovakia;Редколегията на сп. „Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara“,  Timisoara, Romania;Редколегията на сп. сп. „Journal of Engineering Studies and Research“ /JESR/, Bakau, Romania;Редколегията на сп. „Journal of Agriculture and Environment“, Melitopol, Ukraina;Редколегията на сп. “Information Communication and Control Systems and Technologies”, от 2012 г.;Редколегията на сп. “Journal of Food and Packaging (Science, Thechnique and Technologies)”, от 2013 г.;Редколегията на сп. „Сельскохозяйственные машины и технологии“, Федеральны научны агроинженерны центр ВИМ, Москва, Русия, от 2014 г.;Редколегията на сп. списание „Journal of Tekirdag Agricultural Faculty“ Tekirdag; Turkey;Редколегията на сп. „Bulletin of Almaty University of Power Engineering and Telecommunications“, ISSN 1999-9801, Alma Ata, Kazahstan, от 2020 г.;
 • Редколегията на сп.  Scientific journal “S. Seifullin Kazakh agrotechnical university Bulletin of Science”, Nur – Sultan/Astana/, Kazahstan, от 2021 г.;
 • В-к „Земеделска техника“ /зам. – главен редактор/.

       НАУЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА 

Научните интереси са в областта на: проектиране на земеделска техника; комбинирани работни органи и комбинирани машини; изследване и изпитване на земеделска техника; ерозия и противоерозионни технологии; устойчиво земеделие, транспорт, енергийна ефективност; екология; висше образование;

 • Над 450 научни публикации, 35 монографии, 40 патенти и полезни модели, 25 учебници и учебни помагала;
 • Цитирани и реферирани научни трудове и публикации – над  1000;
 • Разработени  30 учебни планове и програми;
 • Над 500 публикации в научно-популярни списания, вестници и електронни медии/за последните пет години/;
 • Ръководител на 38 докторанти и 36 постдокторанти;
 • Ръководител на над 270 дипломанти;
 • В последните 5 години рецензирани над 100 дисертации, научни    разработки, трудове за хабилитиране, бакалавърски и магистърски дипломни работи и др. в областта на механизацията на селското стопанство, биологичното и почвозащитно земеделие и транспорта;
 • Научен редактор на над 100 сборници с научни публикации и на редица        издания/за последните пет години/.

НАУЧНИ  ПРОЕКТИ

Ръководство  и  участие  в  над  40  проекти  с  международно  и общонационално значение, вкл. и съвместни изследвания с колективи и учени от други държави.

Някои от проектите:

 • Policy Incentives for Climate Change Mitigation Agricultural Techniques (PICCMAT),    SSPE-CT-2006-044148,FP6-2005-SSP-5-A (Стимулиране на политиката за ограничаване на промените в климата        от работата на земеделска техника), 2006 – 2008. VI-та рамкова програма;Baltic to Balkan Network for Logistics Competence SCS8-GA-2009-234106, B2B LOCO                 (Балтийско-Баканска   мрежа   за   компетенции   в   логистиката),.   01. 09.2009-31.08.2011. VII рамкова програма;
  • Bulgarian-Romanian Area Identities /2012-2013/: Neighbourhood Study-BRAINS (Българо-Румънски области за добросъседство: изследване на идентичности), по Програма Трансгранично сътрудничество България-Румъния, Ръководител на проекта;Joint Study Regarding an Electro-Generator System Powered by Water Turbine for Cross-Border Ecological Electrical Transport System ELECTRORIVER/2012-2013/, №: 2(3i)-2.1- 5 MIS ETC 128 (Съвместно проучване на електрогенераторна система, задвижвана от водна турбина за трансгранична екологична транспортна система ЕЛЕКТРОРИВЪР) по Програма Трансгранично сътрудничество България-Румъния;„BIOFUELS – Source of Common Sustainable Development in the Cross-Border Cooperation Area”, MIS 146/2012-2013/ (“Биогоривата – източник за съвместно устойчиво  развитие  в  областта  на трансграничното  сътрудничество”)  по Програма Трансгранично сътрудничество България-Румъния;Green Alternative Postal Vehicle Project Green Post, N: EIE/07/119/SI2.466271, 12/2007 – 06/2010, (Aлтернативни превозни средства в пощенските услуги) Program Intelligent Energy Europe (EIE), 2007 – 2010;Намаляване ерозията на почвата и загубите на почвен въглерод и хранителни елементи с нулеви обработки в обработваемите земи на България. Договор между ИП „Н. Пушкаров” – София и Фламандското правителство на кралство Белгия, 2006- 2008;Изследване на експлоатационните свойства на земеделски и транспортни самоходни машини. Договор № ВУ-ТН-109/2005 г. с НФНИ-МОН, София, 2005-2007., Национален фонд Научни  изследвания;Регионален център за устойчиво развитие и използване на земеделска и транспортна техника – РНФ 01-113, Ръководител на проекта по Национален фонд „Научни изследвания” за изграждане на научна инфраструктура, 2008– 2010, Национален фонд Научни изследвания;Опазване на почвите в България, Международна програма на Фондация Америка за България, 2016-2018;Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите, BG051PO001-3.3.04, МОН, Структурни фондове и международни образователни програми, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Ръководител на проекта, 2009 – 2011;Student mobility for Studies and Placement, Teaching and Training Mobility for Teachers and Staff  /Студентска мобилност,обучение и практика, мобилност на служителите/, 66673-LA-1-2017-1-BG-E4AKA1-ECHE, Erasmus, 2017-18;Supporting the development of human recources for scientific research and innovation in the University of Ruse „Angel Kanchev“/Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет „Ангел Кънчев“/. BG05M2OP001-2.009-0011-С01,Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2017-2018;                                                                                                                                                                                                                International Cooperation Network for the Danube Region „Danube Regoion INCO-NET“ /Международна мрежа за коопериране в Дунавския регион „Danube-INCO.NET”/, FP7 609497, 2016-2017;Student Practices – phase 1 /Студентски практики – фаза I/, BG05M2OP001-2.002-0001, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2017-2018;
  • Студентски практики – фаза II, BG05M2OP001-2.002-0001, МОН, Структурни

фондове и международни образователни програми, Оперативна програма     „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2020/21, Водещ експерт;

 • Развитие на организационен капацитет на висшите училища, използвайки платформата HEInnovate за улесняване на себеобучението в пан-европейската практикуваща я общност (BeyondScale), Erasmus+, 2019 – 2021, Ръководител на проекта;
 • Дигитални технологични системи за чиста и сигурна околна среда – 5D ALLIANCE, Националната пътна карта за научна инфраструктура на България 2020-2027, Ръководител на проекта;
 • Създаване на регламентирани предпоставки за равни възможности пред жени и мъже за кариера в научни организации (ATHENA), Horizon 2020, 2021-2025;Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“, 2021-2024, член на Управителния съвет;
  • Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“, 2021-2024, член на Управителния съвет.

 ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ

Отличаван многократно за научна, научно-приложна, преподавателска и публична дейност.

По значимите отличия са:

 • Удостоен от Президента на Р България и Министерски съвет с орден „Св. Св. Кирил и Методий – първа степен“ за големи заслуги в областта на образованието и науката, 2016;

DOCTOR HONORIS CAUSA на 17 /седемнадесет/ университети от Словакия, Чехия, Румъния, Русия, Украйна, Казахстан, Армения, Киргизстан, Азербайджан, Монголия:

 • DOCTOR HONORIS CAUSA  на Словашкия аграрен университет в гр. Нитра, Словакия, 2011;
 • DOCTOR  HONORIS  CAUSA     на  Поволжския  държавен  университет  в  гр.

Толиати, Русия, 2012;

 • DOCTOR HONORIS CAUSA  на Държавен университет в гр. Бакъу, Румъния, 2013;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA  на Менделовия университет в гр. Бърно, Чехия, 2014;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA  на Казахския национален аграрен университет, гр. Алма Ата, Казахстан, 2015;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA  на Морската академия в гр. Констанца, Румъния, 2015;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA  на Гаварския национален университет в гр. Гавар, Армения, 2017;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA  на Таврийския държавен аграрно-технологичен университет в гр. Мелитопол, Украйна, 2017;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA  на Университета по телекомуникации и съобщения, гр. Алма Ата, Казахстан, 2018;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA на Държавния университет „Касим Тинистанов“, Киргизстан, 2020 г.;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA на Университета по нефт и газ, гр. Баку, Азербайджан, 2021 г.;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA на Университета в Питещи, Румъния, 2021 г.;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA на Киргизския държавен технически университет „И. Раззаков“, гр. Бишкек, Киргистан, 2022 г.;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA на Андижанския държавен машиностроителен институт, Узбекистан, 2022 г.;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA на Ташкентския държавен икономически университет, гр. Ташкент, Узбекистан, 2022 г.;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA на Ала – Тоо Международен университет, гр. Бишкек, Киргизстан, 2023 г.;
 • DOCTOR HONORIS CAUSA на Университета за традиционна монголска медицина „Otoch Manramba“, гр. Улан Батор, Монголия, 2023 г.;

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА: Русе, Разград, Силистра, Видин и Павликени

 • Почетен  гражданин  на  гр.  Разград  /2013г./  за  приноса  за  развитието  на висшето образование в града;
 • Почетен гражданин на гр. Русе /2014г./ за цялостен принос за развитието на висшето образование и за развитието на стопанския, културния и социалния живат в община Русе;
 • Почетен гражданин на гр. Павликени /2014г./ за приноса за развитието на град Павликени;
 • Почетен гражданин на гр. Видин /2019г./ за  приноса  за  развитието  на висшето образование в град Видин и региона;
 • Почетен гражданин на гр. Силистра /2023г./ за  приноса  за  развитието  на висшето образование в град Силистра и региона;
 • Носител на НАГРАДА РУСЕ за цялостен принос в образованието и науката, 2009;
 • Плакет на папа БЕНЕДИКТ XVI, 2008;
 • Носител на приза – Човек на 21 век на Сдружение България, 2010;
 • Носител  на  Златен  медал  на  международното  селскостопанско  изложение АГРА 2009 за научна дейност и разработки, 2009;
 • Носител на Златна значка на Община Русе, 2008 и 2015;
 • Почетен    член    на    Академичната    общност    по    компютърни    системи    и информационни технологии /АОКСИТ/, 2009;
 • Носител на почетния знак на община Монтана, 2011;
 • Носител на Златна значка на Русенския университет, 2008;
 • Грамота ПОСЛАНИК НА РУСЕ, 2015 г.
 • Отличен   с    редица    плакети    и    почетни    знаци    на    български    и    чужди университети, институции и фирми;
 • Носител на много отличия за принос в развитието на науката, образованието и за обществени дейности / над 100 грамоти и отличия/.
 • Включен  в енциклопедични издания:
 • Златен фонд на Българската наука, издателство Архимед 2000, София, 2011;
 • 150  дейци  на  Българската  наука,  издателство  Веритас,  В.  Търново, 2011;
 • Бележити   българи   на    съвременна   България,   издателство    Висша книжовна школа Сириус 4, В. Търново, 2012.