Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПРИОРИТЕТИ И НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Основната стратегическа цел за развитие на община Русе,  дефинирана в общинския план за развитие е:
Постигане на устойчив икономически растеж, осигуряване на отлично качество на живот на русенските граждани, съхраняване на природното и културно наследство.

Първият компонент е основата на развитието. Вторият компонент осмисля усилията на всички, участвали в това развитие, а третият свързваме с духовността и желанието на хората да създават, надграждат и предават своите открития и наследеното от дедите си в бъдните поколения.

В изпълнение на тази стратегическа цел, ОбС – Русе ще следва следните приоритета в работата си:

1. Публичност и откритост при вземане на решения. Активизиране на гражданското общество за участие в управлението на общината – обществени обсъждания, допитвания до населението, банки за идеи на граждани по всички важни въпроси. Регламентирани отношения с неправителствения сектор, който трябва да поема все повече дейности и услуги от администрацията, за да бъде обществения живот в Русе по-богат и наситен със събития и възможности за гражданите.
2. Ревизиране на съществуващата нормативна база и приемане на нови наредби и правилници, отговарящи на променящите се обществени условия и нарастващите изисквания на гражданите за подобряване качеството на живот и средата.
3. Политика насочена към повишаване конкурентно способността на общинската икономика:

3.1. Приемане на стратегии за общинската собственост и търговските дружества с общинско участие, която да дефинира дългосрочно принципите за управление и разпореждане с общинското имущество, така че то да акумулира най-големи и дълготрайни ползи за гражданите на общината.
3.2. Създаване на условия за привличане на инвестиции в областта на високите технологии, чрез обособяване на нов индустриален парк за тоя тип индустрия и създаване на благоприятна бизнес среда за нея.
3.3. Оползотворяване на възможностите на Русе за развитие на круизния туризъм, чрез изграждане на атракциони – етнографско селище, рибарско селище и др.
3.4. Превръщане на Русе в голям и съвременен транспортен център чрез инвестиции в пристанищната и довеждащата инфраструктура.
3.5. Активна реклама на възможностите, които общината предоставя както за инвестиции, така и като туристическа дестинация.

4. Развитие на ефективна инфраструктура и благоустроена жизнена и околна среда, привлекателни за живеене, инвестиции и бизнес в Община Русе:

4.1. Приемане на Общия градоустройствен план на град Русе.
4.2. Специални грижи за опазване архитектурното и културно наследство на общината.
4.3. Приемане на наредба и на дългосрочна програма за развитието на зелените площи в община Русе.
4.4. Приемане на нова транспортна схема, отговаряща на променените пътнически потопи.
4.5. Ежегодни инвестиции в общинската улична и пътна мрежа.
4.6. Провеждане на жилищна политика насочена към запазване и увеличение на общинския жилищен фонд.
4.7. Подобряване качеството на комуналните услуги, които общината предоставя.
4.8. Приемане на Наредба и инвестиции за достъпност на средата за хора с увреждания.

5. Модернизация на общинските училища и повишаване качеството на образованието, което те дават.
6. Осигуряване на адекватно здравно обслужване за гражданите на общината и активна общинска политика за терапия и превенция на социално-значимите заболявания.
7. Ангажиране на допълнителни ресурси за доизграждане инфраструктурата в сферата на културата. Развитие на публично-частните партньорство и увеличаване на средствата за култура.
8. Подкрепа за спортовете, които са емблематични за града. Специално внимание за масовия туризъм и спорт -изграждане на мултифункционални спортни площадки във всеки квартал и всяко населено място на общината.
9. Специална политика насочена към подкрепа на младите хора, създаване на нови възможности за тяхната изява и реализация.
10. Развитие и разширяване на общинската социална инфраструктура – детски заведения, старчески домове, центрове за социални услуги, приют за бездомници и др.