Публикации

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

 ДНЕВЕН РЕД 

на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

дата/час/място – 17 април /понеделник/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1.     Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.”

РЕШЕНИЕ № 938

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 938
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.59, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе през второто тримесечие на 2006 г., както следва:

– 28.04.2006 г.
– 26.05.2006 г.
– 23.06.2006 г.

подробно “РЕШЕНИЕ № 938”

РЕШЕНИЕ № 937

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 937
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.18 ЗМСМА, общинският съвет реши:

1.Дава име на улици в гр. Русе / в западна промишлена зона/:

а/ ГЕН. ЛЕЙТ. СТЕФАН ТОШЕВ
б/ ГЕН. МАЙОР ПАНТЕЛЕЙ КИСЕЛОВ

2.Задължава кмета на Община Русе да уведоми
подробно “РЕШЕНИЕ № 937”

РЕШЕНИЕ № 936

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 936
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 86 ал.1 от ЗЛЗ и чл.25, ал.2 от Наредба 18 на МЗ от 20.06.2005 г., общинският съвет реши:

1.Одобрява доклада за самооценка на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания
подробно “РЕШЕНИЕ № 936”

РЕШЕНИЕ № 935

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 935
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 20, във връзка с чл.17, т.4 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета, Общинският съвет реши:

1. Подкрепя становището на РИО – Русе за преобразуване на Помощно училище “Св.
подробно “РЕШЕНИЕ № 935”

РЕШЕНИЕ № 934

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 934
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21 , ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 36а, ал.1 и ал.5, от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Счита за наложително продължаване
подробно “РЕШЕНИЕ № 934”

РЕШЕНИЕ № 933

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 933
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21,ал.1,т.7 и чл.22 от ЗМСМА ; във връзка с чл.6, чл.8, чл.63 от ЗМДТ, чл.167, 183 от ДОПК и Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията
подробно “РЕШЕНИЕ № 933”

РЕШЕНИЕ № 932

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 932
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12, ал.ал.1и2 от Наредба № 1 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на Общината и
подробно “РЕШЕНИЕ № 932”

РЕШЕНИЕ № 930

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 930
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от ЗОС, чл.51, ал.3 и ал.5 от ЗФВС и чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, Общинския съвет реши:

І. Да се проведе търг за отдаване под наем
подробно “РЕШЕНИЕ № 930”

РЕШЕНИЕ № 929

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 929
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.40 от ЗОС във връзка с чл.46 от Наредба № 1 на Общинския съвет, протокол № 58/02.03.2006г.на Комисията по общинска собственост и молба вх.№ ОС14/1/11.01.2006г. от “Медиком”ООД, Общинският съвет-Русе реши:

1. Отказва извършване
подробно “РЕШЕНИЕ № 929”