Публикации

РЕШЕНИЕ № 893

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 893
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС, чл.15, ал.3 и чл.16, ал.6 на Наредба № 1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
1. Отменя решение № 844 от 26.01.2006
подробно “РЕШЕНИЕ № 893”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Култура” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Обявяване на имоти – публична общинска собственост, в частна общинска собственост. Отписване от баланса на “Обреден дом”ЕООД на имот – публична общинска … подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Култура” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Обявяване на имоти – публична общинска собственост, в частна общинска собственост. Отписване от баланса на “Обреден дом”ЕООД на имот – публична общинска … подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Откриване на тръжна процедура за продажба на общински имот в с.Мартен, община Русе.

Предложение – кмет

3.     Обявяване на имоти – публична … подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Придобиване право на собственост на Община Русе върху недвижим имот в кв.ДЗС.

Предложение – кмет

3.  Приемане на Общинска програма за закрила … подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.  Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сгради и терени – публична общинска собственост, в СОУ”Възраждане”, СОУЕЕ ”Св.Константин-Кирил Философ” … подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Икономическа политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Откриване на тръжна процедура за продажба на общински имот в с.Мартен, община Русе.

Предложение – кмет

3.     Откриване на процедура за провеждане … подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Икономическа политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Бюджет и финанси” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.

дата/час/място – 15 февруари /сряда/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Откриване на тръжна процедура за продажба на общински имот в с.Мартен, … подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Бюджет и финанси” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Комунални дейности” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.  Промяна на Решение №805, прието с Протокол №39/22.12.2005 г. на ОбС-Русе.

Предложение – кмет