Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Актуализации в Наредба №7 приеха общинските съветници в Русе

Актуализация и синхронизация в Наредбата№7относнореда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе приеха днес с 45 гласа „за“ общинските съветници на своето 27-о заседание.

Главният архитект на Община Русе Иван Ениманев представи фундаменталните промени в Наредбата, наложени поради ежегодните промени в закона за устройство на територията, с приемането на които ще бъдат изключени много противоречиви текстове, които ще бъдат прецизирани.

Една от промените е свързана с чл. 5 от Наредбата за това кои видове преместваеми обекти биха могли да са с унифициран дизайн. Вече е започната процедура за изработване на унифицирани модели на павилиони в зони, спирки, сергии и цветни пазари, които през следващата година ще има готов дизайн на всички тези елементи от градската страна. Благодарение на тях центърът на Русе може да придобие стилистичен образ, който да бъде синхронизиран.

Друга промяна е, че чадърите и масите за сервиране ще се разполагат само и единствено пред фасадата на търговския обект. Преместваемите обекти ще могат да се разполагат върху тротоари само ако се осигури минимална работна свободна ширина за преминаване на пешеходци от 1,5 м., а в обособените зони преместваемите обекти ще се монтират по начин, ненарушаващ изпълнените трайни декоративни настилки. Това са зоните по цялата ул. „Александровска“ и площадните пространства. Тук основна цел е да не се нарушава целостта на настилката при монтаж на нови обекти.

 И още – преместваемите обекти в имоти с предназначение – земеделска земя, следва да са с обща площ не повече от 20 кв.м. и максимална височина до 2.50 м.

Има две предложения от Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в гр. Русе, които са приети от общинска администрация. Първото е върху тротоарната площ да бъде поставена настилка, а върху самата настилка да бъдат разположени и масите на обектите, а второто – чадърите и масите за сервиране да бъдат поставяни само пред фасадите на търговския обект, който обслужват. Разполагането на чадъри и маси пред съседен обект се допуска при условие, че това е предвидено в  обща схема на зона, ако има одобрена такава, осигурена е минимална свободна ширина за преминаване на пешеходци и е предоставено писмено съгласие от лицето, извършващо дейност в обекта, пред който ще се разположат чадърите и масите за сервиране.

Промените в Наредба №7 включват и някои изменения относно рекламно-информационните елементи /РЕМ/ и тяхното обозначаване на значими събития за общината събития. Те спомагат за оформянето на градската среда и не са предназначени да излъчват каквито и да било рекламни послания или да служат за търговска дейност.

Отделно договорите за поставяне на РЕМ под 3 кв.м., флажни рекламни материали и други видове външна реклама, разположени на имот – общинска собственост, се сключват с директора на ОП „Русе арт” за срок от 1 година.