Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Публикации

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.04.2020 г. В ПЛЕНАРНА ЗАЛА

ПКДенЧасЗала
Култура  и религиозни въпроси  13.04.13.30 ч.Пленарна зала
Екология  13.04.13.30 ч.Пленарна зала
Здравеопазване и социална политика14.04.14.00 ч.Пленарна зала
Териториално устройство и строителство14.04.15.30 ч.Пленарна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 14.04.15.30 ч.Пленарна зала
Икономика,
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.04.2020 г. В ПЛЕНАРНА ЗАЛА”

РЕШЕНИЕ № 110 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. чл. 6, ал. 3 от Наредба № 6 за условията и реда … подробно “РЕШЕНИЕ № 110 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 109 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

  1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе  за периода от месец април 2020 г. до месец юли 2020 г., както следва:
    1. 23.04.2020 г.
    1. 21.05.2020 г
    1. 18.06.2020 г.
    1. 16.07.2020 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)

РЕШЕНИЕ № 108 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ, Общински                                        съвет – Русе реши:

Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Сплендид“ АД Пламен Рашев, Светлозар Симеонов, Иван Кюркчиев и Деана Тонева да гласуват „Против“ по точка 1 от дневния ред на … подробно “РЕШЕНИЕ № 108 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 107 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4, чл. 37и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ, при съответно приложение на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 11, ал. 1 и … подробно “РЕШЕНИЕ № 107 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 106 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното  самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и … подробно “РЕШЕНИЕ № 106 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 105 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет – Русереши:

  1. Дава съгласие Община Русе да дари на Църква „Св. Петка“ – град Русе сумата от 1959,
подробно “РЕШЕНИЕ № 105 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 104 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от  Закона за публичните финанси и чл.16 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,  приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община … подробно “РЕШЕНИЕ № 104 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 103 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет  реши:

І. Приходи – държавни дейности

§3619 „Други неданъчни приходи”                                                                           +3 407лв.

СУ „Йордан Йовков”                                            +1 750лв.

СУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ”          +59лв.

ОУ „Никола Обретенов”                                       +1 598лв.… подробно “РЕШЕНИЕ № 103 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 102 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 6 и т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 7  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във  връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 27, ал.1, т. 6  от Закона за социално подпомагане … подробно “РЕШЕНИЕ № 102 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.”