Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Публикации

Общинските съветници приеха предложението на председателя на Общинския съвет Иво Пазарджиев за намаляване размера на наемни вноски предвид Закона за мерките и действия по време на извънредното положение

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев е вносител и на друго предложение относно намаляване размера на наемни вноски по реда на чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Прочети още

Заседанията на постоянните комисии приключиха, предстои временната комисия за качество на атмосферния въздух в Русе

Общо девет заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Русе имаше тази седмица в рамките само на три дни. Първите две комисии заседаваха по график на 6 юли 2020 г.

Прочети още

Гледайте постоянните комисии на Общинския съвет НА ЖИВО

Заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет започнаха.

Общо девет заседания в рамките на три дни очакват общинските съветници през тази седмица.

Графикът на комисиите започва с тази по бюджет и финанси, от 14:00 ч. е комисията по комуналнди дейности, транспорт и безопасност на движението, а от 16:00 ч. ще заседава комисиятта по законност, обществен ред и сигурност.

Пълният график на заседанията може да видите тук.

Всички заседания на комисиите ще се излъчват на живо.

Линк с видео ще откриете на YouTube канала на Общински съвет – Русе – https://www.youtube.com/channel/UCFhG55bl_bdtUoyKfInA1AA

Следете всички новини, свързани с дейността на Общинския съвет и на Facebook страницата https://www.facebook.com/obshtinskisuvetRuse/.

Дневен ред на 11-о заседание, което ще се проведе на 31.07.2020 г. от 9.00 часа в гр.Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 11-о заседание, което ще се проведе на 31.07.2020  г. от 9.00 часа в гр.Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 486/2020 г.
 2. Питане от Станислав Бонев, представляващ сдружение „Русе пита“ – вх.№592/2020 г.
 3. Изказване от Мариян Димитров – 601/2020 г.
 4. Изказване от Мариян Димитров – 881/2020 г.
 5. К.л. 212 Откриване на процедура за приватизация на ½ ид.ч. от поземлен имот и самостоятелни обекти в сграда с административен адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“№20, предмет на АОС № 9002/22.02.2019 г.
 6. К.л. 213 Решение за приватизация чрез търг на двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2, със застроена площ от 44 кв.м., с разгъната застроена площ от 110 кв.м., с адрес: пл. „Д-р Мустаков“, гр. Русе, предмет на АОС №7388/05.02.2015 г.
 7. К.л. 210 Даване на съгласие за внасяне от Община Русе на непарична вноска в капитала на „Университетска многопрофилна болница за активни лечение „Канев“ АД
 8. К.л. 223 Приемане на решение за предоставяне за управление на новоизградени активи собственост на Община Русе на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.
 9. К.л. 224 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана“
 10. К.л. 225 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот- частна общинска собственост, намиращ се гр.Русе по ул. „Плиска” № 5, бл. „Първа пролет“, вх. 1 на сдружение „ШАХМАТЕН КЛУБ-ПРИСТИС“
 11. К.л. 226 Застраховане на имоти – частна общинска собственост
 12. К.л. 227 Промяна в списъците с общински жилища
 13. К.л. 228 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес:  гр. Русе, ул. „Св. Димитър Басарбовски“
 14. К.л. 200 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Фондация „Русчук“
 15. К.л. 201 Отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 16. К.л. 202 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за офис на Сдружение „Българска национална асоциация „Активни потребители“
 17. К.л. 203 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
 18. К.л. 220 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе   
 19. К.л. 204 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 20. К.л. 230 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в тематичен Коледен базар
 21. К.л. 205 Одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки
 22. К.л. 206 Даване на съгласие за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост и одобряване на конкурсни условия
 23. К.л. 207 Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост
 24. К.л. 208 Промяна на количествата на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, в съответните подотдели, които ще се продават на търг с явно наддаване през 2020 г.
 25. К.л. 218 Дарение от страна на Община Русе на движими вещи – частна общинска собственост – компостери, в полза на заявителите физически лица, живущи в малките населени места на територията на Община Русе
 26. К.л. 221 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 27. К.л. 232 Предоставяне за ползване на получените средства от наем на земеделските земи собственост на закритото през 2008 г. ОУ „Христо Ботев“ в с. Червена вода
 28. К.л. 233 Намаляване размера на наемни вноски по реда на чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
 29. К.л. 234 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ –  Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 63427.182.6 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 30. К.л. 211 Разпределяне на печалбата за 2019 г. на общинските еднолични търговски дружества – лечебни заведения
 31. К.л. 222 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 31.07.2020 г.
 32. К.л. 199 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 33. Промяна в състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол
 34. К.л. 195 Приемане на нов Правилник за организацията, дейността и управлението на ОП „Комунални дейности“ – Русе
 35. К.л. 196 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
 36. К.л. 197 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“
 37. К.л. 216 Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2023
 38. К.л. 217 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, поемане на ангажимент за осигуряване устойчивост и съгласие за партньорство 
 39. К.л. 219 Актуализация на Работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух за 2020 г.“  
 40. К.л. 231 Утвърждаване на Списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2020/2021 година
 41. К.л. 209 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.19.3, находящ се в местност „Папаз бюлюк“, гр. Русе
 42. К.л. 214 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.43.24, находящ се в местността  „Кадишева нива“, гр. Русе
 43. К.л. 215 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.682, находящ се в местността  „Касева чешма“, гр. Русе
 44. К.л. 229 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.746, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 45. К.л. 235 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.299.18, находящ се в местност „Саръ баир“, гр. Русе
 46. К.л. 198 Приемане на Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе
 47. Приемане на график на  заседанията на ОбС – Русе за периода от месец септември 2020г. до месец декември 2020 г.                         
 48. Питания на общински съветници

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    /Иво Пазарждиев/

Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе ще заседава на 30 юли 2020 г.

Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе, ще заседава в четвъртък, 30 юли, от 17:30 часа, в Заседателната зала на Община Русе.

Това ще бъде четвъртото заседание на комисията, като досега са се състояли 3 заседания – на 31 януари, на 26 февруари и на 25 юни 2020 г.

Председател на комисията е Дауд Ибрям, зам.-председател е Пламен Рашев, а останалите членове са Биляна Кирова, Владо Владов, Деана Тонева, Деян Недков, Дилян Саманджиев, Мирослав Славчев и Стоян Христов.

Временната комисия ще се излъчва онлайн от Youtube канала на Общински съвет – Русе и на Facebook страницата на Общинския съвет – https://www.facebook.com/obshtinskisuvetRuse/, а външни лица няма да бъдат допуснати до сградата на Община Русе предвид противоепидемичните мерки, спуснати от Министерството на здравеопазването.

Дневен ред на комисията:
1. Анализ на резултатите от измерването на замърсяването атмосферния въздух в автоматична измервателна станция „Възраждане“ – презентация от проф. Любомир Владимиров от РУ „Ангел Кънчев“
2. Други

Всяко от заседанията на комисиите към Общински съвет – Русе ще се проведе при строго спазване на всички противоепидемични мерки, съобразени със заповедите на Министъра на здравеопазването!

Председателският съвет на Общинския съвет в Русе заседава онлайн и потвърди датата за Общинската сесия за месец юли

Предсесдателският съвет на Общински съвет – Русе заседава онлайн. По време на срещата се взе решение заседанията на постоянните комисии и Общинската сесия да се проведат в зала „Свети Георги“, в сградата на Община Русе – ет. 6.

Заседанията на девет постоянни комисии ще се проведат на 27, 28 и 29 юли в приложен вече график, а Общинската сесия ще започне в 9:00 часа сутринта в зала „Св. Георги“.

На предходните две заседания на Общинския съвет изказвания на граждани не бяха направени поради дългата продължителност на сесиите. По тази причина председателският съвет реши на заседанието на 31 юли 2020 г. изказванията да бъдат в началото на дневния ред.

Всички противоепидемични мерки за сигурност ще бъдат спазени, носенето на маска е абсолютно задължително, както и използването на дезинфектантни средства, които ще бъдат поставени на място в залата.