Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Акценти от десетото заседание на Общински съвет – Русе

Председателят на Общински съвет – Русе акад. Христо Белоев откри днешното десето редовно заседание при кворум от 48 общински съветници, което включваше 39 точки, 9 питания и 2 изказвания от граждани.

Началото беше поставено с първа точка от дневния ред – корекция на бюджета на Община Русе за 2024 г. Тук са включени изграждане на мълниезащита на две сгради, в които са поместени филиалите на ДГ „Чучулига“, закупуването на малогабаритни преносими инструменти за рязане, кастрене, косене и механично почистване на алеи за постигане на по-добра ефективност при извършване на дейностите, за закупуването на още един автомобил за скоби за нуждите на СЗ „ИООРС“ предвид засиления контрол в зоните за платено паркиране на територията на град Русе, както и закупуването на още два автомобила за районните инспектори. В корекцията на бюджета са включени още изграждането на нов туристически динамичен уебсайт, който ще представя информация относно забележителностите на Русе и околностите и осигуряване на средства за изпълнение на основен ремонт на улиците „Плиска“, „Тулча“ и „Доростол“.

Всички 38 точки от дневния ред бяха приети с мнозинство от общинските съветници, сред които увеличаване капитала на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, кандидатстване на Община Русе с партньорска проектна идея „Градска среда, култура и икономическо развитие“ по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., кандидатстване на Община Русе с партньорска проектна идея „Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе“ по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., актуализация на местоположението и броя на местата на таксиметровите стоянки в гр. Русе.

Общинският съвет прие и доплащане в размер на 1,50 лв. (цената на един билет в градския транспорт) на км/пробег за компенсиране разходите от извършването на превозите на пътници извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план по градските линии от Общинската транспортна схема. Сумите за тези доплащания ще се изплащат от оператора, обслужващ посочените линии от средствата, заложени като транспортна субсидия.

Даде се зелена светлина на откриване на процедури за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажби на общински имоти, както и за одобряване на задания и разрешаване изработване на проекти за подробни устройствени планове.

Общинският съвет при и изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе.

Следващото заседание на Общински съвет – Русе ще се проведе на 18 юли 2024 г.