Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

БЮДЖЕТ 2018 БЕШЕ ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

БЮДЖЕТ 2018 БЕШЕ ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РУСЕ

На извънредно заседание на Общински съвет – Русе, днес, беше приет Бюджет 2018 с 38 гласа „за“, 6 „против“ и 3 „въздържал се“. Бюджетът за 2018-а година заедно с преходния остатък възлиза на 134 646 845 лв.

Акценти в новоприетия бюджет са привличането на финансови средства по национални, европейски и международни програми; активно участие в Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради; балансирано развитие на централната градска част, кварталите и малките населени места чрез подобряване на транспортната инфраструктура; осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот чрез усъвършенстване и устойчивост; въвеждане на електронни административни услуги и подобряване средата на достъп до задължения и безкасови разплащания; продължаване на социалната политика на Общината чрез Наредба 21 и Програма „Асистирана репродукция“; обновяване и модернизиране на уличното осветление; прилагане на мерки за енергийна ефективност на обекти – общинска собственост; ремонт и изграждане на детски и спортни площадки и игрища; благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства; внедряване на мерки за енергийна ефективност на системата за улично осветление и др.

Наблюдава се ръст в конкретни функции, сред които „Образование“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, за които е осигурено финансиране със собствени средства. Бюджетната политика е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения, висока събираемост на собствените приходи. Ключов акцент през настоящата година е успешното изпълнение на проектите по ОП „Региони в растеж“, които ще преобразят облика на града чрез реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих; надграждане с втори етап на проекта за интегриран градски транспорт; ремонт на пет сгради от образователната инфраструктура; проекта за ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекса за социални услуги за деца и семейства и др.

Сред стратегическите обекти, включени в Инвестиционната програма на Община Русе за 2018 година са ремонт на Семизовата къща; реконструкция и основен ремонт на Художествената галерия; ремонт на сградата на Клуба на дейците на културата; обновяване на 20 бр. детски площадки; изграждане на 2 бр. площадки за фитнес на открито, 2 бр. площадки за стрийт фитнес и 2 бр. спортни игрища; изготвяне на проект за основен ремонт на Гребния басейн в СК „Ялта“; проектиране на плувен комплекс и благоустрояване в Източна промишлена зона и др.

През 2018 г. Община Русе акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на русенци. Съществен принос за постигането на поставените цели е реализирането на проекти, финансирани чрез привлечени средства от ЕС и други международни и национални програми.