Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Днвен ред на четиридесет и седмото заседание, което ще се проведе на 15.07.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет. 6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на четиридесет и седмото заседание, което ще се проведе на 15.07.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет. 6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация за търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик – К.Л. 838
2. Заличаване на „КАРЕ”ЕООД в ликвидация в Търговския регистър – К.Л. 841
3. Утвърждаване на Управител „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Русе”ЕООД след проведен конкурс – К.Л. 832
Предложение: зам.-кмет

4. Утвърждаване на Управител „Диагностично консултативен център II Русе”ЕООД след проведен конкурс – К.Л. 833
Предложение: председател ОбС

5. Утвърждаване на Управител „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Русе”ЕООД след проведен конкурс – К.Л. 834
Предложение: председател ОбС

6. Утвърждаване на Управител „Диагностично консултативен център I Русе” ЕООД след проведен конкурс – К.Л. 835
Предложение: председател ОбС

7. Определяне на възнагражденията на управителите на лечебни заведения – дружества с ограничена отговорност, в които Община Русе е едноличен собственик на капитала.
Предложение: председател ОбС

8. Учредяване право на строеж върху общински недвижим имот в град Русе, за изграждане на едноетажна обществено обслужваща сграда чрез публичен търг – К.Л. 840
9. Учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в имот с идентификатор 63427.128.2 – К.Л. 842
10. Наредба № 2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско административно предназначение – К.Л. 819
11. Продължаване на договорни отношения – К.Л. 817
12. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л. 818
13. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост – К.Л. 820
14. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на РИЕ с площ над 3.00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ – К.Л. 821
15. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от ОУ „В. Априлов, СОУ „Възраждане” и АГ „Гео Милев” – К.Л. 822
16. Определяне на териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – пристанище „ПРИСТИС”, собственост на Община Русе – К.Л. 844
17. Изработване на концепция за устройство на крайбрежната зона – К.Л. 837

Предложение: общински съветници

18. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 11 по плана на с. Басарбово, Община Русе – К.Л. 823
19. Одобряване на пазарна оценка на земя – частна общинска собственост във връзка с извършване на продажба на собственика на законно построена върху нея сграда – К.Л. 826
20. Допълнение към решение № 961 на ОбС-Русе, прието с протокол № 71/30.05.2003 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти намиращи се на територията на Община Русе – К.Л. 827
21. Обявяване на недвижими имоти за имоти – ПОС – К.Л. 828
22. Продажба на земя – ЧОС по реда на чл.35/3/ ЗОС – К.Л. 830
23. Решение за подкрепа за предвидените интервенции по проект „Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста” и запазване на предназначението на обекта /терена/ инфраструктурата за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта. – К.Л. 845
24. Сключване на договор между „ОДПЗС-Русе”ЕООД за кредит – тип кредитна линия за реализацията на Договор № БГ 0018 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство „Модернизация и рехабилитация на сградите на ОДПЗС – Русе”ЕООД „Повече помощ”
25. Одобряване на Обща схема на зона „В1” на преместваемите обекти на територията по ул. „Александровска” от пл.„Свобода” до бул. „Цар Освободител” – К.Л. 836
26. Предложение за подробен устройствен план-подробен устройствен план и изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – К.Л. 843
27. Оправомощаване на кмета на Община Русе по вземане решение за управление на съсобствен имот – К.Л. 839

Предложение: председател ОбС

28. Подпомагане участието на ученици от гр.Русе в Международна олимпиада по математическа лингвистика

Предложение: председател ОбС

29. Изменение на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет с Решение № 583, Протокол № 29/11.06.2009 г. на Общински съвет-Русе – К.Л. 824
30. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2010 г. – К.Л. 825
31. Преобразуване на Русенската художествена галерия в Общински културен институт Художествена галерия – Русе – К.Л. 829
32. Изменение на Решение № 1196 прието с Протокол № 55/26.0.2007 г. и Решение № 691 прието с Протокол № 34 от 12.11.2009 г. на ОбС-Русе – К.Л. 831
33. Отчет за изразходваните средства през първото полугодие на 2010 г. за издръжка на ОбС

Предложение: председател ОбС

34. Опрощаване на държавно вземане на Любомир Стрелковски

Предложение: председател ОбС

35. Опрощаване на държавно вземане на Искрен Георгиев

Предложение: председател ОбС

36. Приемане на план за заседанията на ОбС за третото тримесечие на 2010 г

Предложение: председател ОбС

37. Изказвания на граждани
38. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

*Всички предложения без посочен вносител са от кмета на Община Русе.