Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен редна заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 50-то заседание на ОбС на 21 юли 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 50-то заседание
на ОбС на 21 юли 2006 г.

дата/час/място – 13 юли /четвъртък/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1. Промяна на Наредба 1 на ОбС за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства.

Предложение – кмет

2. Изменение на чл.4 от Наредба 3 на ОбС за организация и развитие на комунално-битовата дейност в община Русе.

Предложение – кмет

3. Корекция на сборния бюджет на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

4. Корекция на бюджета на Община Русе за 2006 година.

Предложение –кмет

5. Учредяване на безвъзмездно право за ползване върху недвижим имот . частна общинска собственост.

Предложение – кмет

6. Предоставяне безвъзмездно право за управление на общински недвижим имот по ул.”Битоля” 1а, гр.Русе.

Предложение – кмет

7. Определяне на диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения.

Предложение – кмет

8. Създаване на дневен център със защитено жилище и на обществен информационен център по програма ФАР.

Предложение – кмет

9. Разрешение за функциониране на слети паралелки през учебната 2006/2007 г. в начален етап /1-4 клас/, съгласно Наредба 7 от 29.12.2000 г. на МОН .

Предложение – кмет

10.Допълване на списъка на длъжностните лица, имащи право на транспортни разходи.

Предложение – кмет

11.Отпускане на персонална пенсия.

Предложение – кмет

12.Отпускане на персонална пенсия.

Предложение – кмет