Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе на 03.09.2020 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на Община Русе, ет. 3  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.Л. 236 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 2. К.Л. 237 Решение за приватизация чрез търг на сграда с идентификатор 63427.1.283.2., със застроена площ от 56 кв. м., с адрес: ул. „Доростол“ №106, кв. „Възраждане“, гр. Русе, предмет на АОС №9003/25.02.2019 г.
 3. К.Л. 238 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост като клуб на Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“
 4. К.Л. 239 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на  сдружение „Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД-дружество 1940, Русе“
 5. К.Л. 240 Приемане на изменение на Приложение №1към чл. 14 от Правилника заорганизацията, дейността и управлението на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария, считано от 01.10.2020 г.
 6. К.Л. 241 Допълнение на Решение № 645, прието от Общински съвет – Русе, по Протокол № 25/19.09.2017 г.
 7. К.Л. 244 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 8. К.Л. 245 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2020 г.
 9. К.Л. 246 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2019 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2019 г.
 10. К.Л. 247 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, Община Русе, кв. ДЗС, местност кв. ДЗС, ул. „Омайниче“
 11. К.Л. 248 Съгласие за продажба на общински терен от 11 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ VIII-1368 в кв. 5 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
 12. К.Л. 249 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Долно Абланово, Община Русе, кв. 36, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 13. К.Л. 250 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Долно Абланово, Община Русе, кв. 36, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 14. К.Л. 251 Учредяване безвъзмездно право на строеж на Русенска митрополия за изграждане на Православен храм върху общински недвижим имот, находящ се град Русе, кв. „Средна кула“, местност „Арнаут дере“
 15. К.Л. 252 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.768 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Руй планина“, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“
 16. К.Л. 253 Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 63427.2.2402 по КККР на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Карлък” №6, на основание чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и чл. 33 от ЗС
 17. К.Л. 255 Отдаване под наем на сграда – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Национален съюз за защита и подпомагане на ромите – 2001“
 18. К.Л. 256 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2020 година
 19. К.Л. 257 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 20. К.Л. 258 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал. 1 от ПМС №381/30.12.2019 г. от Бюджет 2020 година, утвърден с Решение на Общински съвет №66, прието с Протокол №5/10.02.2020 г. – Приложение №18
 21. К.Л. 259 Увеличаване капитала на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
 22. К.Л. 261 Даване на съгласие Държавна опера – Русе да използва безвъзмездно голямата зала на Доходно здание
 23. К.Л. 262 Функциониране и дофинансиране на паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2020/2021
 24. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Йорданка Даневска/