Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БФ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.12.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 44 Решение за определяне на допълнително заплащане на км/пробег за компенсиране разходите от извършваните превози на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план по градските линии от Общинската транспортна схема
2. К.Л. 47 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
3. К.Л. 48 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
4. К.Л. 49 Проект за 56 МФ „Мартенски музикални дни“ през 2016 г.
5. К.Л. 54 Кандидатстване с проектно предложение „Техническа помощ за Община Русе – бенефициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
6. К.Л. 55 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
7. К.Л. 56 Решение за кандидатстване на Община Русе за кампания 2016 на проект „Красива България“
8. К.Л. 57 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Русенска асоциация в помощ на обществото и младите хора“
9. К.Л. 59 Актуализация на бюджета на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2015 година
10. К.Л. 63 Приемане на декларация
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Йорданка Даневска /