Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БФ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.11.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 1 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински преместваеми обекти – павилиони по чл.56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост за Мартенски базар – 2016 г.
2. К.Л. 2 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
3. К.Л. 6 Определяне на начална тръжна годишна наемна цена за орехови и лескови култури от общинския поземлен фонд на Община Русе за 2016 година.
4. К.Л. 7 Предоставяне ползването на гори и горски територии от общинския горски фонд на ДЛС „Дунав“ – Русе и ДГС „Сеслав“ – Кубрат до 31.12.2020 година
5. К.Л. 10 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. Мартен
6. К.Л. 11 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“
7. К.Л. 12 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“
8. К.Л. 13 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Русе“
9. К.Л. 14 Отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД“
10. К.Л. 16 Подготовка на проектно предложение по процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ по приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.
11. К.Л. 17 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
12. К.Л. 20 Предложение за отмяна на Решение №1304/26.02.2015 г. и даване на ново съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ гр. Русе
13. К.Л. 21 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2014 г.
14. К.Л. 22 Внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване на процеса на ликвидация на „Летище-Русе“ЕООД
15. К.Л. 23 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Паркстрой“ ЕООД в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
16. К.Л. 24 Предоставяне за управление на активи на Общинско предприятие „Обреден дом“
17. К.Л. 25 Съгласие за удължаване на срока на Запис на заповед в изпълнение на Решение №1278, прието с Протокол №45 от 22.01.2015 г. на Общински съвет- Русе и издаването на негово място на нов Запис на заповед, неотменно и безусловно, без протест и разноски, платим на предявяване, със срок за предявяване на плащането – 03.03.2016 г., в размер на 524 986.00 лв. в полза на договарящия орган – МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020 г.”.
18. К.Л. 30 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2015 година
19. К.Л. 31 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
20. К.Л. 39 Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на Община Русе, кметовете на кметства, считано от 09.11.2015 г.
21. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Събина Павлова /