Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.02.2016 Г. ОТ 10.00 Ч.

1. К.Л.100 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ обслужващи търговията на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на ОбС – Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
2. К.Л.103 Изменение и допълнение Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
3. К.Л.104 Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Русе” на арх. Танко Серафимов /посмъртно/ и на г-н Пламен Бобоков
4. К.Л.105 Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост за клуб на политическа партия „Народна партия свобода и достойнство“
5. К.Л.106 Решение за даване на съгласие, за кандидатстване с проект, за прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта общинска собственост съгласно изискванията на Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд
6. К.Л.107 Решение за откриване на нова процедура за предоставяне на концесия на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта” на град Русе
7. К.Л.108 Инвестиция за изграждане на търговска сграда за промишлени стоки на територията на Централен общински пазар, гр. Русе
8. К.Л.109 Откриване на процедура за приватизация на застроен терен, разположен в местност „Слатина”, /Индустриален парк – Русе/, гр. Русе, АОС №7318/29.07.2014 г.
9. К.Л.112 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
10. К.Л.113 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
11. К.Л.114 Изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12. 2015 година
12. К.Л.116 Продажба на земя – частна общинска собственост в град Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Екатерина Каравелова“ №22, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
13. К.Л.117 Съгласие за възстановяване право на собственост върху част от имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.50.2 в местността „Батмиш”, землище на град Русе
14. К.Л.118 Съгласие за възстановяване право на собственост върху част от имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.39.17 в местността „Софта бюлюк”, землище на град Русе
15. К.Л.121 Съгласие за продажба на общински терен от 9 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-1861 в кв. 226 по регулационния план на град Русе
16. К.Л.122 Съгласие за продажба на общински терен от 15 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XII-1127 в кв. 103 по регулационния план на село Червена вода
17. К.Л.123 Съгласие за продажба на общински терен от 15 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XIX-564 в кв. 57 по регулационния план на село Сандрово
18. К.Л.124 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на лятна кухня и склад – I етап и гараж – II етап, върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Николово, бул. „Генерал Столетов“ №20
19. К.Л.125 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински терен за изграждане на гараж в ПИ 63427.2.1734 по ул. „Д-р Петър Берон“ № 13 в гр. Русе
20. К.Л.126 Учредяване на право на пристрояване за изграждане на метална стълба към съществуващ апартамент на първи етаж, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Гюргево“ №3, вх.1, ет.1, ап. „Б“
21. К.Л.127 Прекратяване на съсобственост на имот в град Мартен
22. К.Л.128 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда – чл. 35, ал. 3 от ЗОС
23. К.Л.129 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда – чл. 35, ал. 3 от ЗОС
24. К.Л.131 Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл.35 /3/ ЗОС, намираща се в с. Просена
25. К.Л.132 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Дъбрава“
26. К.Л.134 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в местността „Караманлийка“, землище на град Русе
27. К.Л.138 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2015 г.
28. К.Л.139 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2016 г.
29. К.Л.140 Утвърждаване на Програма „Спорт 2016” с промяна на Приложение №1 и Приложение № 3 към Правилника за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приет с Решение № 478/19.02.2009г. и с последно изменение с Решение № 1311 , прието с Протокол №47/26.02.2015 г.
30. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Йорданка Даневска/