Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.12.2016 Г. ОТ 10.00 Ч.

1. К.Л. 378 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
2. К.Л. 379 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
3. К.Л. 380 Годишен отчет за първата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
4. К.Л. 384 Проект за 57. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2017 г.
5. К.Л. 387 Актуализация на бюджета за 2016 г. на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
6. К.Л. 388 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015 г. с площ от 18 968 кв.м.
7. К.Л. 393 Прекратяване на съсобственост в ПИ 63427.2.5679 (УПИ XIII-5592, кв. 236 по регулационен план), с административен адрес в град Русе, ул. „Хан Аспарух“№35, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
8. К.Л. 396 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС №380/29.12.2015 г. от Бюджет 2016 година, утвърден с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016 г. – Приложение №18
9. К.Л. 397 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Йорданка Даневска/