Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.03.2016 Г. ОТ 10.00 Ч.

1. К.Л. 146 Избор на управител на „Общински пазари“ ЕООД
2. К.Л. 149 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2016 г.
3. К.Л. 155 Промени в Програма „Асистирана репродукция“
4. К.Л. 156 Приемане на план за защита при бедствия на Община Русе и план за противодействие при тероризъм
5. К.Л. 157 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2015 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
6. К.Л. 158 1. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – Община Русе (2010-2015 г.) и Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе (2010-2015 г.)
2. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.) в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе (2016-2020 г.)
7. К.Л. 159 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
8. К.Л. 160 Приемане на Бюджетна прогноза 2017-2019 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
9. К.Л. 161 Удостояване на г-жа Нешка Стефанова Робева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Йорданка Даневска/