Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.04.2016 Г. ОТ 10.00 Ч.

1. К.Л. 170 Решение за приватизация чрез търг на застроен терен, разположен в местност „Слатина“ /Индустриален парк-Русе/ гр. Русе, АОС №7318/29.07.2014 г.
2. К.Л. 171 Издаване на Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж“ по проект „Техническа помощ за Община Русе – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“
3. К.Л. 174 Даване на съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД да бракува Компютърен томограф Somatom Emotion Duo с Virtual Duo и да закупи нов Компютърен томограф като проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Доставка на 1 бр. фабрично реновинар 16-срезов Компютърен томограф за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД“.
4. К.Л. 175 Общо събрание на акционерите на „СПЛЕНДИД“ АД и упълномощаване представляващия Община Русе в СД на дружетсвото да гласува за преговаряне на банков кредит
5. К.Л. 177 Удостояване на Ваньо Митков Танов със званието „Почетен гражданин на град Русе“
6. К.Л. 178 Удостояване на проф. Румяна Ценкова със званието „Почетен гражданин на град Русе“
7. К.Л. 179 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
8. К.Л. 180 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС №380/29.12.2015 г. от Бюджет 2016 година утвърден с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016 г. – Приложение №18
9. К.Л. 181 Промяна на Решение №137 на ОбС-Русе, прието с Протокол №6/25.02.2016 г.
10. К.Л. 182 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2015 година
11. К.Л. 183 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наемна имот – публична общинска собственост, представляващ воден обект – микроязовир „Тетово“, с обща площ 26,239 дка, разположен в землището на с. Тетово, Община Русе, предмет на Акт за публична общинска собственост №3850/08.04.2002 г.
12. К.Л. 185 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
13. К.Л. 186 Отдаване под наем на обособени части от имоти публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения
14. К.Л. 187 Участие на Община Русе във Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност НСОРБ
15. К.Л. 188 Прекратяване на съсобственост между Община Русе и физическо лице върху недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Преспа“№3
16. К.Л. 189 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 63427.258.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“
17. К.Л. 190 Учредяване право на пристрояване за изграждане на гараж върху общински поземлен имот с адрес: ул. „Хемус“, гр. Мартен
18. К.Л. 194 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе
19. К.Л. 196 Принципно съгласие във връзка с предоставения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), окончателен списък за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения, между държавата и община Русе, съгласно чл.13, чл.15 и чл.19 от Закона за водите, в обособена територия на ВиК оператора „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград
20. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Йорданка Даневска/