Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.05.2016 Г. ОТ 10.00 Ч.

1. К.Л. 199 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2016 г.
2. К.Л. 200 Годишен отчет за осъществените читалищни дейности по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2015.
3. К.Л. 202 Промяна на Решение № 1489, прието с Протокол № 53 от 27.09.2015 г.
4. К.Л. 204 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе
5. К.Л. 205 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Летище – Русе“ ЕООД, в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
6. К.Л. 206 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2015 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители
7. К.Л. 211 Проектно предложение „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №14 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“
8. К.Л. 212 Приемане на План за устойчива градска мобилност на гр. Русе за периода 2016-2026 г.
9. К.Л. 213 Проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“
10. К.Л. 214 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 г.
11. К.Л. 215 Изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2016 г.
12. К.Л. 216 Допълване на списъка и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС №380/29.12.2015 г. от Бюджет 2016 година, утвърден с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016 г. – Приложение №18
13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Йорданка Даневска/