Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.06.2016 Г. ОТ 10.00 Ч.

1. К.Л. 222 Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Русе за периода 2015-2020 година
2. К.Л. 224 Съгласие за приемане на актив, в частта му за строителен надзор на обект „Подмяна на магистрален водопровод DN1200, Сливо поле, град Русе“, изграден по финансов меморандум на ИСПА мярка: 2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе, компонент Подмяна на магистрален водопровод DN 1200 Сливо поле, град Русе – Лот 3“ от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
3. К.Л. 225 Безвъзмездно придобиване на право на собственост от страна на Община Русе, върху имоти публична държавна собственост, представляващи Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“-Русе и Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС)
4. К.Л. 226 Продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.10.366 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 447 кв.м. с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Индже войвода“ №37А, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
5. К.Л. 227 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе
6. К.Л. 229 Прекратяване на съсобственост между Община Русе и физическо лице върху недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Мария Луиза“№36
7. К.Л. 234 Подновяване договорите за управление на общинските търговски дружества-лечебни заведения „Диагностично-консултативен център-1-Русе“ЕООД, „Център по дентална медицина 1-Русе“ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Русе“ЕООД, „Център за психични заболявания-Русе“ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков“
8. К.Л. 235 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като спортно игрище, с адрес ж.к. „Изток“, ул. „Будапеща“, предмет на АЧОС №5552/09.10.2008 г.
9. К.Л. 237 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за стоматологичен кабинет
10. К.Л. 238 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за производствено помещение
11. К.Л. 239 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, гр. Русе, кв. „Централна градска част“, ул. „Ангел Кънчев“№1, за поставяне на автомат за топли напитки
12. К.Л. 240 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост в гр. Русе, ул. „Борисова“№6
13. К.Л. 242 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – автомати за топли, безалкохолни напитки и закуски
14. К.Л. 243 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
15. К.Л. 244 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС №380/29.12.2015 г. от Бюджет 2016 година, утвърден с Решение на Общински съвет №102б01.02.2016 г. – Приложение №18
16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Йорданка Даневска/