Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.07.2016 Г. ОТ 10.00 Ч.

1. К.Л. 246 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 247 Информация за дейността на Общински съвет за периода от ноември 2015 г. до юни 2016 г.
3. К.Л. 249 Актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2016-2020 г.
4. К.Л. 250 Представяне на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, ос Отпадъци, процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. Осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци
5. К.Л. 252 Приемане на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г.
6. К.Л. 253 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16, на Общински съвет-Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
7. К.Л. 256 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
8. К.Л. 257 Изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе
9. К.Л. 258 Отчет за 56. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2016
10. К.Л. 263 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес в град Русе, ул. „Свети Сава“ №12
11. К.Л. 264 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Цанков“№56
12. К.Л. 265 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Мими Балканска“№5
13. К.Л. 266 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Караманлийка“, землище на град Русе
14. К.Л. 270 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда в с. Семерджиево, ул. „Арда“№2 по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
15. К.Л. 271 Прекратяване на съсобственост в самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.3940.4.9, намиращ се в град Русе, ул. „Александровска“№97, по реда на чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост
16. К.Л. 274 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
17. К.Л. 275 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС №380/29.12.2015 г. от Бюджет 2016 година, утвърден с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016 г. – Приложение №18
18. К.Л. 276 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Коледен базар
19. К.Л. 277 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, съобразно чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет-Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
20. К.Л. 282 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5, на Общински съвет-Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе
21. К.Л. 286 Изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните, цени на услуги и права на територията на Община Русе
22. К.Л. 287 Изменение на Наредба №17 за символиката на Община Русе
23. К.Л. 288 Ремонт на улична мрежа и тротоарите в населените места на територията на Община Русе
24. К.Л. 289 Осигуряване на допълнително финансиране по проект „Техническа помощ за Община Русе – Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“, финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-8.001-0003-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
25. К.Л. 290 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода ноември 2015 г. – юни 2016 г.
26. К.Л. 291 Учредяване право на пристрояване на „Диагностичен консултативен център 1-Русе“ ЕООД за изграждане на обект „Изграждане на платформа за инвалиди, фасадно оформление и оформяне на централен вход на „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД
27. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Йорданка Даневска/