Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2016 Г. ОТ 10.00 Ч.

1. К.Л.299 Съгласие Община Русе да издаде запис на заповед, без протест и разноски в полза на МОН, Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“
2. К.Л.301 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на труда и социалната политика, управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
3. К.Л.302 Предоставяне за управление на поземлени имоти в горски територии – собственост на Община Русе на ОП „Паркстрой – Русе“
4. К.Л.303 Откриване на процедура за приватизация на застроен поземлен имот намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015г. с площ от 18 968 кв.м.
5. К.Л.304 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2016 г. и откриване на процедура за приватизация на поземлен имот със застроената в него едноетажна полумасивна сграда, АОС №8061/19.07.2016 г. в с. Тетово, Община Русе
6. К.Л.305 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2015 г.
7. К.Л.306 Решение за допълнение на Решение № 219 прието с протокол № 9 от 19.05.2016 г.
8. К.Л.309 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2016 г.
9. К.Л.310 Изменение на бюджета на Община Русе към 30.06.2016 г.
10. К.Л.311 Корекция на бюджета на Община Русе за 2016 г.
11. К.Л.312 Приемане на актуализирана бюджетна прогноза 2017-2019 г. – местни дейности на Община Русе и приложения
12. К.Л.313 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС №380/29.12.2015 г. от Бюджет 2016 г., утвърден с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016 г. – Приложение №18
13. К.Л.316 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
14. К.Л.317 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
15. К.Л.320 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижим имот-държавна собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, по реда на чл. 54 от ЗДС
16. К.Л. 329 Съгласие относно учредяване на право на прокарване през общински поземлени имоти за изграждане на присъединителни топлопроводи в полза на “Топлофикация Русе” – ЕАД, срещу задължението от тяхна страна да изградят за своя сметка присъединителен топлопровод, абонатна станция, отопление и вентилация на зала за тенис на маса в СК „Ялта“, собственост на Община Русе
17. К.Л. 332 Определяне размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници
18. К.Л. 333 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
19. К.Л. 334 Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Русе
20. К.Л. 335 Решение за дейността на обслужващите звена – общински Центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Русе
21. К.Л. 336 Упълномощаване на представителите на Община Русе за участие в общото събрание на акционерите на „Проект Русе“ АД, което ще се проведе на 19.09.2016 година
22. К.Л. 337 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2016/2017 година
23. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Йорданка Даневска/