Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.10.2016 Г. ОТ 10.00 Ч.

1. К.Л. 338 Приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип в град Русе
2. К.Л. 340 Кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с проектно предложение по процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 “АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“
3. К.Л. 345 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
4. К.Л. 346 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе
5. К.Л. 347 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
6. К.Л. 348 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост
7. К.Л. 349 Изменение на Решение №336 на ОбС-Русе, прието с Протокол № 13/19.09.2016 г. относно Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МОН, Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж „ ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“
8. К.Л. 354 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Йорданка Даневска/