Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.11.2015 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.Л.3 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 503.2429, находящ се в местността „Дрибак4,5“ в землището на с.Николово, Община Русе
2. К.Л. 4 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.693, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе.
3. К.Л. 5 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 702007, находящ се в местността „Барбара“ в землището на с.Тетово, Община Русе
4. К.Л. 6 Определяне на начална тръжна годишна наемна цена за орехови и лескови култури от общинския поземлен фонд на Община Русе за 2016 година.
5. К.Л. 7 Предоставяне ползването на гори и горски територии от общинския горски фонд на ДЛС „Дунав“ – Русе и ДГС „Сеслав“ – Кубрат до 31.12.2020 година
6. К.Л. 16 Подготовка на проектно предложение по процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“по приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.
7. К.Л. 20 Предложение за отмяна на Решение №1304/26.02.2015 г. и даване на ново съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ гр. Русе
8. К.Л. 21 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2014 г.
9. К.Л. 26 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка до имот с идентификатор 63427.183.22 в местност „Над линията“, землище на гр. Русе
10. К.Л. 27 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – газопроводно отклонение от съществуващ кранов възел до ПИ 000181 в местност „Боклоджа“, землище на с. Червена вода
11. К.Л. 28 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за ПИ 000032 в местност „Среден път“, землище на с. Червена вода
12. К.Л. 29 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване от ПИ 1314048 до стълб №144 на ВЕЛ 20 kV „Ново село“ в местност „Пранга“, землище на с. Ново село, Община Русе
13. К.Л. 30 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2015 година
14. К.Л. 31 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
15. К.Л. 38 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи-частна общинска собственост, представляващи силажовместилища, намиращи се в землището на с. Бъзън, Община Русе
16. К.Л. 39 Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на Община Русе, кметовете на кметства, считано от 09.11.2015 г.
17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Дауд Ибрям/