Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛОТИКА 07.10.2014 Г.

1. К.Л. 718 Отпускане на персонална пенсия
2. К.Л. 722 Промяна на вида на социална услуга – резидент тип „Защитено жилище“ в социална услуга „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“, делегирана от държавата дейност
3. К.Л. 723 Изграждането на паметник на Васил Левски в централна градска част
4. К.Л. 725 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС № 3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет №886/14.02.2014 г. – Приложение №17 и №18
5. К.Л. 729 Приемане на Наредба за изменение и допълване на Наредба №16, на Общински съвет-Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
6. К.Л. 730 Учредяване право на надстрояване на сграда изградена върху общински терен, намираща се по ул. „Видин“№21 в град Русе
7. К.Л. 736 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
8. К.Л.737 Участие като партньор в международен проект „Пътят на римските императори и Пътят на виното – RER-DWR II”, финансиран по Програма „Подкрепа за подобряване и насърчаване на устойчиви транснационални тематични туристически продукти“ на Главна дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия
9. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Т. Константинова/