Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.09.2015 Г. от 14:00 часа

1. К.Л. 1026 Даване на съгласие за учредяване право на ползване върху лек автомобил – бус за деца и младежи използващи инвалидни колички – 8 места – втора употреба – Форд „Транзит“ с рег. № Р 3507 ВС и идентификационен номер на рама WF0HXXGBFHYS14259, собственост на Община Русе на Сдружение с нестопанска цел /СНЦ/ „Еквилибриум“ – управлението на социалните услуги Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТ/ – „Надежда“ и „Любов“
2. К.Л. 1027 Удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Русе“ Светлозар Акендиев Димитров – Змей Горянин
3. К.Л. 1028 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ маестро Найден Владиславов Тодоров – Директор на Държавна опера – Русе
4. К.Л. 1031 Информация за изменение на Бюджета на Община Русе към 30.06.2015 година
5. К.Л. 1033 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на социални услуги: Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“, Дневен център за деца с увреждания, Център за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция
6. К.Л. 1034 Одобряване на споразумение за сътрудничество за реализацията на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“
7. К.Л. 1035 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Русе към 30.06.2015 година
8. К.Л. 1046 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост
9. К.Л. 1049 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортните разходи, съгласно чл. 40, ал. 1 от ПМС №8/16.01.2015 г. от Бюджет 2015 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015 г. – Приложение №17
10. К.Л. 1050 Приемане на актуализирана средносрочна прогноза 2016-2018 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
11. К.Л. 1051 Корекция на Бюджета на община Русе за 2015 година
12. К.Л. 1056 Кандидатстване с проектно предложение „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с транс европейската транспортна мрежа TEN-T“ по Програма “INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
13. К.Л. 1057 Кандидатстване с проектно предложение „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
14. К.Л. 1058 Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и експониране на емблематични културни обекти с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
15. К.Л. 1059 Кандидатстване с проектно предложение „Валоризация на общото местно и европейско нематериално културно наследство чрез интерактивен музей“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
16. К.Л. 1060 Кандидатстване с проектно предложение „Създаване на общ център и база данни за управление на риска и територията по река Дунав“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Теодора Константинова/