Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.03.2015 Г. от 14:00 часа

1. К.Л. 877 Изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост
2. К.Л. 878 Отпускане на персонална пенсия
3. К.Л. 880 Годишен отчет за 2014 г. за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе
4. К.Л. 881 Приемане на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе, с която да бъде отменена и заменена съществуващата в момента Наредба №15 за управление на отпадъците на територията на Община Русе
5. К.Л. 882 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2014 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
6. К.Л. 883 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2014 година
7. К.Л. 884 Приемане на средносрочна прогноза 2016-2018 г. – Местни дейности на Община Русе и приложения
8. К.Л. 886 Изменение на Решение №739 от 19.09.2013 г. на Общински съвет-Русе
9. К.Л. 895 Одобряване на споразумение за сътрудничество между Община Русе, Национален съюз на трудово-производителните кооперации, Регионален съюз на трудово-производителните кооперации-Русе и Трудово-производителните кооперации – „Прогрес“, „Солидарност“ и „Съгласие“
10. К.Л. 896 Разработване на проектно предложение на Община Русе по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, Мярка 5 „Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.)
11. К.Л. 899 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
12. К.Л. 900 Предложение за промяна предмета на дейност и структурата на Общинско предприятие „Паркстрой-Русе“ и ОП „Управление на общински имоти“ и произтичащите от това изменения и допълнения на техните Правилници за организацията, дейността и управлението
13. К.Л. 902 Изграждане на Мемориал на загиналите във войните за национално обединение в град Русе
14. Опрощаване на Асен Стефанов Ангелов
15. Други
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Т. Константинова/