Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.06.2015 Г. от 14:00 часа

1. К.Л. 967 Отпускане на персонална пенсия
2. К.Л. 980 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Чипровци“ №14, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.5.510.3.2, на Сдружение с общественополезна дейност „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ за срок от 5 години
3. К.Л. 981 Приемане на декларация
4. К.Л. 984 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
5. К.Л. 988 Даване на съгласие от Общински съвет-Русе за извършване на замяна на недвижими имоти между „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД и „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД
6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Т. Константинова/