Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.09.2016 Г. ОТ 15.30 Ч.

1. К.Л. 292 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.448 находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
2. К.Л.293Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –водопроводно отклонение за имот с идентификатор 63427.227.6 в местност „Над линията“, землище на гр. Русе
3. К.Л.294 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –захранващ водопровод и захранващ ел. кабел ниско напрежение за имот с идентификатор 63427.43.20 в м. „Кадишева нива“, землище на гр. Русе
4. К.Л.295 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –захранващ водопровод и ел. кабел ниско напрежение за имот с идентификатор 63427.153.2354 в местност „Караач“, землище на гр. Русе
5. К.Л.296 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –захранващ водопровод ф 25 мм до имот с идентификатор 63427.9.527 в кв. „Долапите“, гр. Русе
6. К.Л.297 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –газопроводно отклонение от съществуващ кранов възел в ПИ 236 до ПИ 000181 в м. „Боклоджа“, землище на с. Червена вода
7. К.Л.298 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –ЕПО 20 к V и кабел средно напрежение към МТП – 300 кVА „Тракторен стан“ в м. „Гърков дол“, землище на гр. Русе
8. К.Л.302 Предоставяне за управление на поземлени имоти в горски територии – собственост на Община Русе на ОП „Паркстрой – Русе“
9. К.Л.305 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русене е единствен собственик на капитала, за отчетната 2015 г.
10. К.Л.307 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имотис идентификатори 63427.299.38 и 63427.299.39, находящи се в местността „Саръ баир“, гр. Русе
11. К.Л.308Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот№ 503.1323 по плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак“4,5 с. Николово, Община Русе
12. К.Л.309 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2016 г.
13. К.Л.310 Изменение на бюджета на Община Русе към 30.06.2016 г.
14. К.Л.311 Корекция на бюджета на Община Русе за 2016 г.
15. К.Л.312 Приемане на актуализирана бюджетна прогноза 2017-2019 г. – местни дейности на Община Русе и приложения
16. К.Л.316 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 8 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
17. К.Л.320 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижим имот-държавна собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, по реда на чл. 54 от ЗДС
18. К.Л.323 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи, представляващи 165 броя контейнери тип ракла с вместимост 1,10 куб. м.
19. К.Л. 327 Съгласие за възстановяване право на собственост чрез обезщетяване със земеделска земя по реда на чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и представляващи поземлени имоти с идентификатори 63427.34.40, 63427.35.9 и 63427.46.70 в землището на град Русе
20. К.Л. 328 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе
21. К.Л. 331 Отдаване под наем на имот от общински поземлен фонд без търг или конкурс
22. К.Л. 332 Определяне размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници
23. К.Л. 333 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
24. К.Л. 334 Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Русе
25. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Дауд Ибрям/