Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.10.2016 Г. ОТ 15.30.00 Ч.

1. К.Л. 338Приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип в град Русе
2. К.Л. 341Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 300.20 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калето“, гр. Мартен, Община Русе
3. К.Л. 342Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2003, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
4. К.Л. 345Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
5. К.Л. 346Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе
6. К.Л. 347Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
7. К.Л. 348Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост
8. К.Л. 357Анекс към договор за отдаване под наем на движими вещи – частна общинска собственост
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Дауд Ибрям/