Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.12.2016 Г. ОТ 15.30 Ч.

1. К.Л. 378 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
2. К.Л. 379 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
3. К.Л. 380 Годишен отчет за първата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
4. К.Л. 384 Проект за 57. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2017 г.
5. К.Л. 385 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2164, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
6. К.Л. 394 Учредяване право на управление на Община Русе върху имот – публична държавна собственост, находящ се в землището на с. Николово, община Русе, местност „Текето“
7. К.Л. 397 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Дауд Ибрям/