Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.02.2017 Г. ОТ 15.30 Ч.

1. К.Л. 417 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 418 Приемане на Правилник за работата на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата
3. К.Л. 419 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за символиката на Община Русе
4. К.Л. 420 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
5. К.Л. 425 Промяна начина на трайно ползване на имот в землището на с. Червена вода
6. К.Л. 426 Годишен план за ползване на дървесина в общински горски фонд Тетово за 2017 година
7. К.Л. 432 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2017 г.
8. К.Л. 445 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2016 година
9. К.Л. 446 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 г.
10. К.Л. 449 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г.
11. К.Л. 450 Замяна на притежаваните от Община Русе акции в Проект-Русе АД с акции на дружеството в Арена Русе ЕАД и даване на съгласие за подписване на акционерно споразумение между акционерите в Арена Русе АД
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Дауд Ибрям/