Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.03.2016 Г. ОТ 15.30 Ч.

1. К.Л. 451 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
2. К.Л. 452 Промяна в разписанията на Общинската транспортна схема в частта и вътрешноградски линии
3. К.Л. 453 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имоти с номера 018004 и 018005, находящи се в местността „Бранзалана“ в землището на с. Басарбово, Община Русе
4. К.Л. 454 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.453, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
5. К.Л. 455 Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
6. К.Л. 456 Приемане на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове
7. К.Л. 457 Годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община-Русе 2016-2020 г.
8. К.л. 458 Годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Русе
9. К.Л. 459 Годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
10. К.Л. 460 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Новите лозя“, землище на село Басарбово, Община Русе по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
11. К.Л. 461 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
12. К.Л. 465 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот номер 068033, находящ се в местността „Люцерните“ в землището на с. Сандрово, Община Русе
13. К.Л. 466 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2015 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
14. К.Л. 467 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ на г-н Цвятко Миланов / посмъртно /
15. К.Л. 468 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода юли 2016 г. – февруари 2017 г
16. К.Л. 469 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел 20 kV и водопроводно отклонение до ПИ 000125 в местност „Чуката“, землище на с. Бъзън
17. К.Л. 470 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – нова въздушна мрежа НН до имот 008067 в местност „Зад мелницата“, землище на гр. Мартен
18. К.Л. 471 Определяне на началните тръжни цени за продажба на дървесина
19. К.Л. 472 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
20. К.Л. 474 Приемане на Бюджетна прогноза 2018-2020 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
21. К.Л. 475 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Русе
22. К.Л. 481 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – Планов период 2017 г. и прогноза за 2018 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.)
23. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Дауд Ибрям/