Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.04.2016 Г. ОТ 15.30 Ч.

1. К.Л. 483 Общо събрание на акционерите на „Арена Русе“АД, което ще се проведе на 28.04/2017 година
2. К.Л. 484 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 490 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
4. К.Л. 491 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 1, 2“
5. К.Л. 492 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Акациите“, землище на град Русе
6. К.Л. 495 Изменение на Договор №1401/03.05.2016 г. за учредяване на право на строеж върху общинска земя (суперфиция)
7. К.Л. 498 Отдаване под наем на дивечови ниви в горски територии, собственост на Община Русе
8. К.Л. 499 Изменение и допълнение на Решение №458, прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.
9. К.Л. 508 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Дауд Ибрям/