Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.02.2015 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.Л. 834 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – въздушно електропроводно отклонение и кабел ниско напрежение до поземлен имот с идентификатор 63427.306.105 в местност „Чифлика“, землище на град Русе
2. К.Л. 835 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до ПИ 623 и ПИ 624 в местност „Плужна“, землище на с. Николово за водоснабдяване на ДЗЗД „Тонита“
3. К.Л. 836 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – кабел 20 kV от съществуващ стълб 20 kV в имот с идентификатор 63427.32.1 от ВЕП 20 kV – ЕПО „МТП Профилакториум ОАПС“ до трансформаторен пост тип БКТП20/0,4 kV в имот с идентификатор 634227.301.78 в местност „Астарджийца“, землище на кв. „Средна кула“, гр. Русе
4. К.Л. 837 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за ПИ 000099 в местност „Конлук дере“, землище на с. Просена и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
5. К.Л. 838 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външен водопровод и външен електропровод за захранване на ПИ 012010 в местност „Над село“, землище на с. Николово, Община Русе
6. К.Л. 841 Допълнение на годишния план за паша в частта за землищата на с. Бъзън , гр. Мартен и с. Басарбово във връзка с предоставяне за общо и индивидуално ползване на пасища, мери – публична общинска собственост
7. К.Л. 843 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Българска национална асоциация активни потребители“
8. К.Л. 844 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
9. К.Л. 845 Одобряване на Обща схема на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „Д“ /ул. „Борисова“ с гаровия площад/ – гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет-Русе
10. К.Л. 846 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
11. К.Л. 847 Годишен финансов отчет и Отчет за дейността на УС на общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2014 г.
12. К.Л. 848 Приемане на Бюджет, насоки за работата и работна програма на общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2015 г.
13. К.Л 849 Прекратяване на пълномощията на д-р Иван Стоянов като пълномощник на Община Русе в Общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе” АД и избор за член на Общото събрание на дружеството на негово място д-р Пламен Станев
14. К.Л 851 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за символиката на община Русе
15. К.Л. 852 Изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе
16. К.Л. 853 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2015 г.
17. К.Л. 854 Утвърждаване на Програма „Спорт“ – 2015 г. с промяна на Приложение №1 и Приложение №3 към Правилника за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приет с Решение №478/19.02.2009 г. и с последно изменение с Решение №908/20.02.2014 г.
18. К.Л. 855 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
19. К.Л. 862 Откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта“ на град Русе
20. К.Л. 864 Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“
21. К.Л. 867 Изменение и допълнение на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община Русе, приети с Решение №846 по Протокол №32/12.12.2013 г. на Общински съвет-Русе
22. К.Л. 870 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
23. К.Л. 873 Изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2014 г.
24. К.Л. 874 Одобряване на Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2007-2013 г.
25. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Г.Григоров /