Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7.12.2015 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.Л. 41 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – кабел ниско напрежение към ПУП – ПЗ за ПИ 177009 в местност „Пундев баир“, землище на с. Николово, Община Русе
2. К.Л. 42 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България“ ЕООД в землището на с. Басарбово
3. К.Л. 43 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение за ПИ 000099 в местност „Конлук дере“, землище на с. Просена, Община Русе
4. К.Л. 46 Даване съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища за 2015-2016 стопанска година
5. К.Л. 47 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
6. К.Л. 48Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
7. К.Л. 49Проект за 56 МФ „Мартенски музикални дни“ през 2016 г.
8. К.Л. 54 Кандидатстване с проектно предложение „Техническа помощ за Община Русе – бенефициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
9. К.Л. 55 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
10. К.Л. 56Решение за кандидатстване на Община Русе за кампания 2016 на проект „Красива България“
11. К.Л. 60 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на лесопарк „Липник“
12. К.Л. 61 Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за улична регулация /ИПУР/, Изменение на план за регулация /ИПР/ и План за регулация /ПР/ за обект: „Защита от наводнения на река Русенски Лом, гр. Русе“ по договор №РД-02-145/27.03.2014 г. с възложител МРРБ
13. К.Л. 62Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на западен парк „Приста“
14. К.Л. 63 Приемане на декларация
15. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Дауд Ибрям/