Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.01.2016 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.Л. 92 Приемане на бюджет на Община Русе за 2016 година и Приложенията към него
2. К.Л. 93 Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015-2019 година
3. К.Л. 94 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г.
4. К.Л. 95 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2015 г. и Приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2016 г.
5. К.Л. 96 Изменение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, приета с Решение №1462 по Протокол №52 от 16.07.2015 г.
6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Дауд Ибрям,/