Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.03.2016 Г. ОТ 15.30 Ч.

1. К.Л.142 Годишен отчет за 2015 г. за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе
2. К.Л. 143Годишен отчет за 2015 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
3. К.Л. 145Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.503, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
4. К.Л. 146Избор на управител на „Общински пазари“ ЕООД
5. К.Л. 148Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 054025, находящ се в землището на гр. Мартен, Община Русе в местността „Вехтите лозя“
6. К.Л. 149Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2016 г.
7. К.Л. 153Промяна предназначението на имот №000044 в землището на с. Червена вода – от „територия за нуждите на горското стопанство“ в „територия предназначена за селското стопанство“ с начин на трайно ползване – „нива“
8. К.Л. 155 Промени в Програма „Асистирана репродукция“
9. К.Л. 156Приемане на план за защита при бедствия на Община Русе и план за противодействие при тероризъм
10. К.Л. 157 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2015 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
11. К.Л. 1581. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – Община Русе (2010-2015 г.) и Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе (2010-2015 г.)
2. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.) в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе (2016-2020 г.)
12. К.Л. 159 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
13. К.Л. 160 Приемане на Бюджетна прогноза 2017-2019 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
14. К.Л. 161Удостояване на г-жа Нешка Стефанова Робева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
15. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Дауд Ибрям/