Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.04.2016 Г. ОТ 15.30 Ч.

1. К.Л. 164 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №503.669, находящ се в местността „Дрибак 6“, с. Николово, Община Русе
2. К.Л. 165Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №503.2431, находящ се в местността „Дрибак1,2“, с. Николово, Община Русе
3. К.Л. 166 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 000285, находящ се в землището на гр. Мартен, Община Русе
4. К.Л. 168 Одобряване на здание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – разпределителен газопровод и газорповодно отклонение ди ПИ 009040 в местност „До село“ землище на гр. Мартен
5. К.Л. 169 Одобряване на здание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ЕПО 20 kV и кабел СН към МТП-300 kVA „Тракторен стан“ в м. „Гърков дол“, землище на гр. Русе
6. К.Л. 177 Удостояване на Ваньо Митков Танов със званието „Почетен гражданин на град Русе“
7. К.Л. 178 Удостояване на проф. Румяна Ценкова със званието „Почетен гражданин на град Русе“
8. К.Л. 179 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
9. К.Л. 182Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2015 година
10. К.Л. 193 Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, стопанисвани от СЦДП ДП ТП ДЛС „Дунав“ Русе за 2016 година
11. К.Л. 194 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Дауд Ибрям/