Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.06.2016 Г. ОТ 15.30 Ч.

1. К.Л. 217 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – електропровод 20 kV за ПИ 213001 в местност „Текето“, землище на с. Николово
2. К.Л. 218 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. трасе от ПИ 131048 до стълб № 144 на ВЕЛ 20 kV „Ново село“ в землището на с. Ново село
3. К.Л. 219 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за регулация на УПИ Vобщ. и УПИ VIобщ. в кв. 66 и УПИ I-5360 общ. и УПИ II-5670 в кв. 890 и изменение на план за улична регулация от о.т. 7761, 771 до о.т. 768 и от о.т. 10 до о.т. 8 по плана на гр. Русе
4. К.Л. 220 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за ПИ 000032 в местност „Среден баир“, землище на с. Червена вода“
5. К.Л. 221 Удължаване срока на действие на договори за наем на земеделска земя от ОПФ
6. К.Л. 222 Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Русе за периода 2015-2020 година
7. К.Л. 231 Откриване процедура за продажба на общински имот, находящ се в землището на с. Николово, местност „Слатина“
8. К.Л. 232 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 6“
9. К.Л. 234 Подновяване договорите за управление на общинските търговски дружества-лечебни заведения „Диагностично-консултативен център-1-Русе“ЕООД, „Център по дентална медицина 1-Русе“ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Русе“ЕООД, „Център за психични заболявания-Русе“ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков“
10. К.Л. 243 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Дауд Ибрям/