Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.09.2015 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 1022 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България“ЕООД в землищата на селата: Николово, Червена вода, Ястребово, Семерджиево и Басарбово в Община Русе
2. К.Л. 1023 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел 20 kV до ПИ 187011 по КВС на землище с. Червена вода и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
3. К.Л. 1024 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно водопроводно отклонение от съществуващ селищен водопровод при о.т. 111 по плана на с. Семерджиево до ПИ 131007 в местност „Смилекин“, землище на с. Семерджиево
4. К.Л. 1025 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване /увеличение на мощността/ за ПИ 000206 /летище/ в землището на с. Бъзън, Община Русе
5. К.Л. 1026 Даване на съгласие за учредяване право на ползване върху лек автомобил – бус за деца и младежи използващи инвалидни колички – 8 места – втора употреба – Форд „Транзит“ с рег. № Р 3507 ВС и идентификационен номер на рама WF0HXXGBFHYS14259, собственост на Община Русе на Сдружение с нестопанска цел /СНЦ/ „Еквилибриум“ – управлението на социалните услуги Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТ/ – „Надежда“ и „Любов“
6. К.Л. 1027 Удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Русе“ Светлозар Акендиев Димитров – Змей Горянин
7. К.Л. 1028 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ маестро Найден Владиславов Тодоров – Директор на Държавна опера – Русе
8. К.Л. 1029 Решение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта“ на град Русе
9. К.Л. 1030 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Обреден дом“ в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
10. К.Л. 1031 Информация за изменение на Бюджета на Община Русе към 30.06.2015 година
11. К.Л. 1032 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за имот с идентификатор 63427.492.4 в местност „Гърков дол“, землище на град Русе
12. К.Л. 1033 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на социални услуги: Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“, Дневен център за деца с увреждания, Център за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция
13. К.Л. 1034 Одобряване на споразумение за сътрудничество за реализацията на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“
14. К.Л. 1035 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Русе към 30.06.2015 година
15. К.Л. 1036 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Приемане на Подробен транспортно-комуникационен план /ПКТП/, План за улична регулация /ПУР/ за пътна връзка по „Канлъ дере“, Източна промишлена зона на гр. Русе, част от „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001 по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“
16. К.Л. 1037 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2015/2016 година
17. К.Л. 1038 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
18. К.Л. 1039 Съгласие за продажба на общински терен от 108 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ I-50 в кв. 69 по регулационния план на село Сандрово
19. К.Л. 1040 Съгласие за продажба на общински терен от 33 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ III-3309 в кв. 21 по регулационния план на град Русе
20. К.Л. 1041 Съгласие за продажба на общински терен от 26 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ III-743 в кв. 69 по регулационния план на град Русе
21. К.Л. 1042 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
22. К.Л. 1043 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово
23. К.Л. 1044 Продажба на земя – частна общинска собственост в град Русе, ж.к. „Чародейка-Г-север“ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
24. К.Л. 1045 Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Русе недвижим имот – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост
25. К.Л. 1046 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост
26. К.Л. 1047 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес в град Русе, пл. „Александър Стамболийски“, на Сдружение с обществено полезна дейност „ДЪ ТЪНДЪРС“
27. К.Л. 1048 Безвъзмездно предоставяне за управление на движимо общинско имущество, в полза на Регионален исторически музей-Русе и Регионална библиотека-Русе
28. К.Л. 1049 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортните разходи, съгласно чл. 40, ал. 1 от ПМС №8/16.01.2015 г. от Бюджет 2015 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015 г. – Приложение №17
29. К.Л. 1050 Приемане на актуализирана средносрочна прогноза 2016-2018 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
30. К.Л. 1051 Корекция на Бюджета на община Русе за 2015 година
31. К.Л. 1052 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.87.12, находящ се в землището на гр. Русе в местността „Слатина“
32. К.Л. 1053 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.87.8, находящ се в землището на гр. Русе в местността „Слатина“
33. К.Л. 1054 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 503.1464, находящ се в местността „Дрибак 1,2‘ в землището на с. Николово, Община Русе
34. К.Л. 1055 Актуализация на бюджета на общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2015 г.
35. К.Л. 1056 Кандидатстване с проектно предложение „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с транс европейската транспортна мрежа TEN-T“ по Програма “INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
36. К.Л. 1057 Кандидатстване с проектно предложение „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
37. К.Л. 1058 Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и експониране на емблематични културни обекти с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
38. К.Л. 1059 Кандидатстване с проектно предложение „Валоризация на общото местно и европейско нематериално културно наследство чрез интерактивен музей“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
39. К.Л. 1060 Кандидатстване с проектно предложение „Създаване на общ център и база данни за управление на риска и територията по река Дунав“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
40. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Е. МИЛУШЕВ /