Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.11.2015 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 1 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински преместваеми обекти – павилиони по чл.56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост за Мартенски базар – 2016 г.
2. К.Л. 2 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
3. К.Л.3 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 503.2429, находящ се в местността „Дрибак 4,5“ в землището на с.Николово, Община Русе
4. К.Л. 4 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.693, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе.
5. К.Л. 5 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 702007, находящ се в местността „Барбара“ в землището на с.Тетово, Община Русе
6. К.Л. 6 Определяне на начална тръжна годишна наемна цена за орехови и лескови култури от общинския поземлен фонд на Община Русе за 2016 година.
7. К.Л. 7 Предоставяне ползването на гори и горски територии от общинския горски фонд на ДЛС „Дунав“ – Русе и ДГС „Сеслав“ – Кубрат до 31.12.2020 година
8. К.Л. 8 Отдаване под наем на обособени части от учебни заведения на територията на Община Русе
9. К.Л. 9 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на град Русе с изобразителна площ над 3,00 кв. м., съгласно чл. 57 от Закона за устройство на територията
10. К.Л. 10 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. Мартен
11. К.Л. 11 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“
12. К.Л. 12 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“
13. К.Л. 13 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Русе“
14. К.Л. 14 Отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД“
15. К.Л. 15 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижими имоти, на детски градини, намиращи се територията на Община Русе
16. К.Л. 16 Подготовка на проектно предложение по процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ по приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.
17. К.Л. 17 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
18. К.Л. 18 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация на кръстовището между бул.“Христо Ботев“ и бул.“Васил Левски“, засягащо квартали 596, 604 и 855 по регулационния план на гр. Русе и план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.4.3018 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе
19. К.Л. 19 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение от съществуващ уличен водопровод Ф 60 до ПИ 20053 в местност „Корията“, землище на с. Сандрово
20. К.Л. 20 Предложение за отмяна на Решение №1304/26.02.2015 г. и даване на ново съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ гр. Русе
21. К.Л. 21 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2014 г.
22. К.Л. 22 Внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване на процеса на ликвидация на „Летище-Русе“ЕООД
23. К.Л. 23 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Паркстрой“ ЕООД в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
24. К.Л. 24 Предоставяне за управление на активи на Общинско предприятие „Обреден дом“
25. К.Л. 25 Съгласие за удължаване на срока на Запис на заповед в изпълнение на Решение №1278, прието с Протокол №45 от 22.01.2015 г. на Общински съвет- Русе и издаването на негово място на нов Запис на заповед, неотменно и безусловно, без протест и разноски, платим на предявяване, със срок за предявяване на плащането – 03.03.2016 г., в размер на 524 986.00 лв. в полза на договарящия орган – МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020 г.”.
26. К.Л. 26 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка до имот с идентификатор 63427.183.22 в местност „Над линията“, землище на гр. Русе
27. К.Л. 27 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – газопроводно отклонение от съществуващ кранов възел до ПИ 000181 в местност „Боклоджа“, землище на с. Червена вода
28. К.Л. 28 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за ПИ 000032 в местност „Среден път“, землище на с. Червена вода
29. К.Л. 29 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване от ПИ 1314048 до стълб №144 на ВЕЛ 20 kV „Ново село“ в местност „Пранга“, землище на с. Ново село, Община Русе
30. К.Л. 30 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2015 година
31. К.Л. 31 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
32. К.Л. 32 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 40 ал.1 от ПМС №8/16.01.2015г. от Бюджет 2015 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015г.- Приложение №17
33. К.Л. 33 Учредяване безвъзмездно право на ползване на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“ върху недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. Княжеска №15
34. К.Л. 34 Учредяване безвъзмездно право на управление на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, местност „Орта Екенлик“ на Общинско предприятие „Комунални дейности“ за дейността на отдел „Приют за безстопанствени животни“
35. К.Л. 35 Допълване Списък №3 на общинските жилища за резервен жилищен фонд, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
36. К.Л. 36 Замяна на общински недвижим имот в гр. Русе, Източна промишлена зона, бул. „България“ №292А с имоти собственост на „Сакса“ ООД
37. К.Л. 37 Сключване на допълнително споразумение към Договор за предоставяне достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“, сключен на 05.11.2010 г. между Община Русе и „Порт Пристис“ ООД
38. К.Л. 38 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи-частна общинска собственост, представляващи силажовместилища, намиращи се в землището на с. Бъзън, Община Русе
39. К.Л. 39 Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на Община Русе, кметовете на кметства, считано от 09.11.2015 г.
40. К.Л. 40 Даване на съгласие за провеждане на процедура за последваща акредитация на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД
41. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Емил Милушев/