Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.01.2016 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 64 Дарение от „Адакс Рибчеви“ООД на собствената на дружеството „Модулна газстанция с обслужващ павилион – 6 кв. м.“ със запазване правото на ползване
2. К.Л. 65 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване и захранващ водопровод Ф25 мм за поземлен имот 187023 в местност „Стопански двор“, землище с. Червена вода и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета
3. К.Л. 66 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет-Русе
4. К.Л. 67 Прекратяване на съсобствеността на имот в с. Просена
5. К.Л. 68 Упълномощаване на Кмета на Община Русе за действия, свързани с реализация на проект за временно отводняване на път в град Русе, м. „Балтата“, Източна промишлена зона
6. К.Л. 69 Безвъзмездно предоставяне за управление на поземлени имоти в горска територия – собственост на Община Русе, находящи се в землищата на с. Николово и гр. Русе, Община Русе, в полза на ОП „Паркстрой-Русе“
7. К.Л. 70 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. ‚Княжеска“№15 на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“ и Съвместният технически секретариат по Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия гр. Русе
8. К.Л. 71 Изменение на Решение №1450, прието с Протокол №52/16.07.2015 г. на Общински съвет-Русе
9. К.Л. 72 Предоставяне на имот публична общинска собственост за управление на ОП“Спортни имоти“ и допълнение на Приложение №1 към Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“, списък за отдаване под наем на спортни имоти през 2016 г.
10. К.Л. 73 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Дружество на художниците – Русе“
11. К.Л. 74 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
12. К.Л. 75 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2015 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2016 г.
13. К.Л. 76 Решение за откриване на нова процедура за предоставяне на концесия на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в «Парка на младежта» на град Русе
14. К.Л. 77 Годишен отчет за четвъртата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.
15. К.Л. 78 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – напоителна система „Дием“ в землищата на гр. Русе и с. Червена вода, Община Русе
16. К.Л. 79 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.330, находящ се в местността „Караманлийка“ в землището на гр. Русе
17. К.Л. 80 Даване на съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска апаратура – Медицински мултимодален напълно дигитален линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с планираща, верификационна и пациентна информационна система, с включени всички разходи по извършване на пълен пакет от сервизни услуги“.
18. К.Л. 81 Именуване на Художествената галерия на град Русе.
19. К.Л. 82 Даване на съгласие Кмета на Община Русе да сключи съдебна спогодба по т.д. № 144/2014 г. по описа на РОС, съгласно която на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК не се претендират направените по делото разноски
20. К.Л. 83 Удостояване на г-н Георги Ачев със званието „Почетен гражданин на град Русе“
21. К.Л. 84 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2016 г.
22. К.Л. 85 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2016 г.
23. К.Л. 86 Съгласуване Годишен план за 2016 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ и Актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2014-2016 г. в Община Русе
24. К.Л. 87 Сформиране на Обществен съвет за социално подпомагане и отмяна на Решение №198, прието с Протокол №10/16.05.2012 г. на ОбС-Русе
25. К.Л. 88 Отпускане на персонална пенсия
26. К.Л. 89 Промени в Учредителния акт и Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
27. К.Л. 90 Отдаване под наем на помещения, общинска собственост за клубове на политически партии
28. К.Л. 91 Подаване на проектно предложение на Община Русе по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“
29. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Емил Милушев/