Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.05.2016 Г. ОТ 16.00 Ч.

1. К.Л. 197 Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.518 в местност „Касева чешма“
2. К.Л. 198 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел 20 kV до ПИ 187011 в местност „Стопански двор, землище на с. Червена вода
3. К.Л. 199 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2016 г.
4. К.Л. 200 Годишен отчет за осъществените читалищни дейности по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2015.
5. К.Л. 201 Проектно предложение „Ремонт на пет сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе, в т.ч. изграждане на спортни площадки, облагородяване на дворни пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност“
6. К.Л. 202 Промяна на Решение № 1489, прието с Протокол № 53 от 27.09.2015 г.
7. К.Л. 203 Учредяване безвъзмездно право на ползване за настаняване на постоянен пчелин в част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Тетово, Община Русе
8. К.Л. 204 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе
9. К.Л. 205 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Летище – Русе“ ЕООД, в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
10. К.Л. 206 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2015 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители
11. К.Л. 207 Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 004024 в местност „Новите лозя“ по Картата на възстановената собственост /КВС/ за землището на с. Басарбово, Община Русе
12. К.Л. 208 Съгласуване на предложението на Елена Великова – директор на Художествена галерия-Русе, относно цени на входни билети за две международни гостуващи изложби
13. К.Л. 209 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Българска асоциация на пенсионерите“
14. К.Л. 210 Отдаване под наем на двуетажна масивна сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Асоциация на българските градове и региони“
15. К.Л. 211 Проектно предложение „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №14 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“
16. К.Л. 212 Приемане на План за устойчива градска мобилност на гр. Русе за периода 2016-2026 г.
17. К.Л. 213 Проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“
18. К.Л. 214 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 г.
19. К.Л. 215 Изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2016 г.
20. К.Л. 216 Допълване на списъка и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС №380/29.12.2015 г. от Бюджет 2016 година, утвърден с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016 г. – Приложение №18
21. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Емил Милушев/