Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.10.2016 Г. ОТ 16.00 Ч.

1. К.Л. 338 Приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип в град Русе
2. К.Л. 339 Промяна вида на социална услуга „Наблюдавано жилище“ за лица с психични разстройства в „Център за настаняване от семеен тип“ за лица с психични разстройства в гр. Русе, ул. „Доростол“№34, считано от 01.01.2017 г.
3. К.Л. 340 Кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с проектно предложение по процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 “АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“
4. К.Л. 341 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 300.20 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калето“, гр. Мартен, Община Русе
5. К.Л. 342 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2003, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
6. К.Л. 343 Избор на Управителен съвет на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
7. К.Л. 344 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „З“ / пл. „Европа“ – в зоната около Дунав мост ‚ – гр. Русе, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет-Русе
8. К.Л. 345 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
9. К.Л. 346 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе
10. К.Л. 347 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
11. К.Л. 348 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост
12. К.Л. 349 Изменение на Решение №336 на ОбС-Русе, прието с Протокол № 13/19.09.2016 г. относно Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МОН, Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж „ ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“
13. К.Л. 350 Съгласие за продажба на общински терен от 23,52 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ IX-1045 в кв. 55 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе
14. К.Л. 351 Откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общинска земя срещу построяване на обособени обекти (жилища и търговски обекти)
15. К.Л. 352 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Христо Смирненски“
16. К.Л. 353 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна двуетажна сграда на сутерен – публична общинска собственост, разположена в УПИ III-530, от кв. 61, по плана на с. Тетово, Община Русе
17. К.Л. 354 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
18. К.Л. 355 Поправка на Решение № 243, прието с Протокол №10/16.06.2016 г. на Общински съвет – Русе
19. К.Л. 356 Промяна на Решение №83, прието с Протокол №4/21.01.2016 г.
20. К.Л. 357 Анекс към договор за отдаване под наем на движими вещи – частна общинска собственост
21. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Емил Милушев/