Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.11.2016 Г. ОТ 16.00 Ч.

1. К.Л. 358 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет-Русе за определянето и администрирането на местни такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. К.Л. 359 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване и водопроводно отклонение до ПИ 63427.152.192 в м. „Нови Халваджи“, землище на гр. Русе
3. К.Л. 360 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до цех за ядки на „Румина“ООД в ПИ 009040 в местност „До село“, землище на гр. Мартен
4. К.Л. 361 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс България“ЕООД в землищата на селата: Басарбово, Семерджиево, Червена вода, Ястребово и Николово
5. К.Л. 362 Безвъзмездно придобиване право на собственост от страна на Община Русе, върху държавни движими вещи, собственост на Министерството на земеделието и горите, предоставени за управление на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе и Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик, по реда на чл.63, ал.1 от Закона за държавната собственост (ЗДС)
6. К.Л. 363 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
7. К.Л. 364 Учредяване безвъзмездно право на управление върху част от общински недвижим имот в град Мартен, ул. „Христо Смирненски“ №7 на ОД на МВР – Русе за нуждите на Участък „Мартен“ към Второ районно управление Полиция
8. К.Л. 365 Учредяване право на надстрояване на съществуваща сграда в имот, общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №8
9. К.Л. 366 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот със застроената в него едноетажна полумасивна сграда, АОС №8061/19.07.2016 г. в с. Тетово, Община Русе
10. К.Л. 367 Решение за приватизация чрез търг на двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2, със застроена площ от 44 кв.м., предмет на АОС №7388/05.02.2015 г., заедно с отстъпено право на строеж с обща площ от 110 кв.м., намираща се на пл. „Д-р Мустаков“, гр. Русе
11. К.Л. 368 Промяна в щатно разписание на Общински младежки дом – Русе
12. К.Л. 369 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2016 година
13. К.Л. 370 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
14. К.Л. 371 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС №380/29.12.2015 г. от Бюджет 2016 година, утвърден с Решение на Общински съвет №102/01.2016 г. – Приложение №18
15. К.Л. 372 Предложение от местна гражданска инициатива за промяна на Наредба №14 на Общински съвет – Русе
16. К.Л. 373 Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе
17. К.Л. 374 Промяна на председателя на постоянна комисия по Законност, обществен ред и сигурност
18. К.Л. 375 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
19. К.Л. 376 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
20. К.Л. 377 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна триетажна сграда – публична общинска собственост, ситуирана в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-966, 968, от кв. 90, по плана на с. Николово, Община Русе
21. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Емил Милушев/