Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.03.2015 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 875 Участие на Община Русе във Фонд „Общинска солидарност“-целева дейност към НСОРБ
2. К.Л. 876 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
3. К.Л. 877 Изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост
4. К.Л. 878 Отпускане на персонална пенсия
5. К.Л. 879 Годишен отчет за 2014 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на англомерация Русе
6. К.Л. 880 Годишен отчет за 2014 г. за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе
7. К.Л. 881 Приемане на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе, с която да бъде отменена и заменена съществуващата в момента Наредба №15 за управление на отпадъците на територията на Община Русе
8. К.Л. 882 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2014 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
9. К.Л. 883 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2014 година
10. К.Л. 884 Приемане на средносрочна прогноза 2016-2018 г. – Местни дейности на Община Русе и приложения
11. К.Л. 885 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 40, а. 1 от ПМС №8/16.01.2015 г. от Бюджет 2015 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015 г. – Приложение №17
12. К.Л. 886 Изменение на Решение №739 от 19.09.2013 г. на Общински съвет-Русе
13. К.Л. 887 Предоставяне безвъзмездно право на управление върху общински имот, находящ се на бул. „Липник“№117, Източна промишлена зона на гр. Русе на Средношколско общежитие
14. К.Л. 888 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
15. К.Л. 889 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе и землището на село Басарбово
16. К.Л. 890 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Русе, местност „Люляците 1, 2“
17. К.Л. 891 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в Източна промишлена зона на град Русе, бул. „България“
18. К.Л. 892 Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл. 35/3/ЗОС , с. Николово
19. К.Л. 893 Придобиване право на собственост върху имот, държавна собственост, землището на гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, местност „Трансформатора“
20. К.Л. 894 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс с явно наддаване за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Княжеска“№7
21. К.Л. 895 Одобряване на споразумение за сътрудничество между Община Русе, Национален съюз на трудово-производителните кооперации, Регионален съюз на трудово-производителните кооперации-Русе и Трудово-производителните кооперации – „Прогрес“, „Солидарност“ и „Съгласие“
22. К.Л. 896 Разработване на проектно предложение на Община Русе по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, Мярка 5 „Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.)
23. К.Л. 897 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.458 в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“
24. К.Л. 898 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 009032 в землището на гр. Мартен, местност „До село“
25. К.Л. 899 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
26. К.Л. 900 Предложение за промяна предмета на дейност и структурата на Общинско предприятие „Паркстрой-Русе“ и ОП „Управление на общински имоти“ и произтичащите от това изменения и допълнения на техните Правилници за организацията, дейността и управлението
27. К.Л 901 Приемане на начален баланс при ликвидация на „Паркстрой“ЕООД, в ликвидация
28. К.Л. 902 Изграждане на Мемориал на загиналите във войните за национално обединение в град Русе
29. Опрощаване на Асен Стефанов Ангелов
30. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Е. МИЛУШЕВ /