Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.05.2015 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 942 Изменение и допълнение на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски градини и ОДЗ на територията на Община Русе, приети с Решение №943 по Протокол №36/20.03.2014 г. на Общински съвет-Русе
2. К.Л 943 Даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе на техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка до имот с идентификатор 63427.183.22 в местност „Над линията“, землище на град Русе
3. К.Л. 944 Изменение на Бюджета на Община Русе към 31.03.2015 година
4. К.Л. 945 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 40, ал.1 от ПМС №8/16.01.2015 г. от Бюджет 2015 г., утвърден с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015 г. – Приложение № 17
5. К.Л. 946 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
6. К.Л. 947 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, намираща се в град Русе, жк. „Дружба -2“, ул. „Йосиф Дайнелов“№13
7. К.Л. 948 Учредяване право на надстрояване с един етаж на съществуваща едноетажна сграда, построена върху имот – частна общинска собственост
8. К.Л. 949 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражи, върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, бул. „Генерал Скобелев“№4
9. К.Л. 950 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ул. „Йосиф Дайнелов №93-А“
10. К.Л. 951 Продължаване на договорни отношения
11. К.Л. 952 Голямата зала на Доходно здание да бъде наименувана на името на родения в Русе български театрален режисьор проф. Младен Киселов
12. К.Л. 953 Прекратяване с ликвидация на „Летище Русе“ЕООД
13. К.Л. 954 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2014 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводител
14. К.Л. 955 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в с. Басарбово, на Кметство – с. Басарбово
15. К.Л. 956 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд“№3А, на Министерство на образованието и науката, за нуждите на проект BG 051PO001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“
16. К.Л. 957 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
17. К.Л. 958 Създаване на работна група, която да подготви проекти на наредби по чл. 40, ал. 5 и чл. 47, ал. 5 от Закона за защита на животните и проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе
18. К.Л. 959 Промяна в предоставени права за управление на собственост на ЦДГ „Ралица“, във връзка с проект на Община Русе
19. К.Л. 960 Сключване на едногодишен договор за наем на земеделска земя в землището на с. Бъзън
20. К.Л. 961 Отдаване под наем на имот в землището на с. Червена вода
21. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Е. МИЛУШЕВ /