Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗСП, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.10.2016 Г. ОТ 14.00 Ч.

1. К.Л. 338 Приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип в град Русе
2. К.Л. 339 Промяна вида на социална услуга „Наблюдавано жилище“ за лица с психични разстройства в „Център за настаняване от семеен тип“ за лица с психични разстройства в гр. Русе, ул. „Доростол“№34, считано от 01.01.2017 г.
3. К.Л. 340 Кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с проектно предложение по процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 “АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“
4. К.Л. 345 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
5. К.Л. 346 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе
6. К.Л. 347 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
7. К.Л. 348 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост
8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Д-р Теодора Константинова/