Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗСП, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.12.2016 Г. ОТ 14.00 Ч.

1. К.Л. 378 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
2. К.Л. 379 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
3. К.Л. 380 Годишен отчет за първата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
4. К.Л. 381 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за разкриване на Кризисен център за жертви на трафик и всички форми на насилие
5. К.Л. 382 Отпускане на персонална пенсия
6. К.Л. 384 Проект за 57. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2017 г.
7. К.Л. 395 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“№ 1 (бивш Хлебозавод)
8. К.Л. 397 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Д-р Теодора Константинова/