Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗСП, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.12.2015 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 45 Определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества-Русе
2. К.Л. 47 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
3. К.Л. 48 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
4. К.Л. 49 Проект за 56 МФ „Мартенски музикални дни“ през 2016 г.
5. К.Л. 54 Кандидатстване с проектно предложение „Техническа помощ за Община Русе – бенефициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
6. К.Л. 55 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
7. К.Л. 56 Решение за кандидатстване на Община Русе за кампания 2016 на проект „Красива България“
8. К.Л. 63 Приемане на декларация
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /