Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗСП, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.01.2016 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 66 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет-Русе
2. К.Л. 75 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2015 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2016 г.
3. К.Л. 76 Решение за откриване на нова процедура за предоставяне на концесия на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в «Парка на младежта» на град Русе
4. К.Л. 77 Годишен отчет за четвъртата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.
5. К.Л. 80 Даване на съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска апаратура – Медицински мултимодален напълно дигитален линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с планираща, верификационна и пациентна информационна система, с включени всички разходи по извършване на пълен пакет от сервизни услуги“.
6. К.Л. 81 Именуване на Художествената галерия на град Русе.
7. К.Л. 82 Даване на съгласие Кмета на Община Русе да сключи съдебна спогодба по т.д. № 144/2014 г. по описа на РОС, съгласно която на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК не се претендират направените по делото разноски
8. К.Л. 83 Удостояване на г-н Георги Ачев със званието „Почетен гражданин на град Русе“
9. К.Л. 86 Съгласуване Годишен план за 2016 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ и Актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2014-2016 г. в Община Русе
10. К.Л. 87 Сформиране на Обществен съвет за социално подпомагане и отмяна на Решение №198, прието с Протокол №10/16.05.2012 г. на ОбС-Русе
11. К.Л. 88 Отпускане на персонална пенсия
12. К.Л. 89 Промени в Учредителния акт и Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
13. К.Л. 90 Отдаване под наем на помещения, общинска собственост за клубове на политически партии
14. К.Л. 91 Подаване на проектно предложение на Община Русе по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“
15. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /